UPUTA ZA ŽIVOT
Objavljeno: 08. Apr 2007. 00:04:00
Enas ibn Malik prenosi da je neki Beduin došao u džamiju i nakon što se poselamio, Allahov Poslanik ga upita: - Odakle dolaziš, dobri èovjeèe? - Dolazim iz daleka u potrazi za odgovorima na neka važna pitanja - reèe Beduin. Na to mu Alejhisselam dade znak i on poèe postavljat pitanja na koja je Alejhisselam odgovarao:

- Želim biti inteligentan, šta da radim?
- Boj se Boga!

- Želim biti vjerna sluga Božja i raditi sve što mi Bog zapovijeda?
- Èitaj i uèi Kur´an!

- Želim biti prosvijeæen i imati mir u srcu?
- Sjeæaj se smrti!

- Želim biti siguran od neprijatelja?
- Pouzdaj se u Boga!

- Želim slijediti Pravi Put?
- Æini dobro drugima za ljubav Božju!

- Šta æu èiniti da izbjegnem Božju srdžbu?
- Suzbijaj tjelesne strasti!

- Kako da živim dugo?
- Sjeæaj se Boga i stalno Mu se zahvaljuj!

- Želim napredovati
- Budi uvijek pod abdestom!

- Kako da se saèuvam od džehennema - pakla?
- Èuvaj oèi od ružna pogleda; èuvaj jezik od ružna govora; èuvaj ruke od ružna posla; i èuvaj se od zinaluka?

- Kako da se oslobodim grijeha?
- Neka ti suze poteku od kajanja i zavjetuj se da neæeš ponoviti grijeh kojeg si poèinio!

- Želim da me svijet poštuje?
- Nemoj ni otkoga ništa tražiti!

- Želim pošteno živjeti?
- Ne prièaj o mahanama drugih ljudi!

- Kako se postaje bogat?
- Èitaj i uèi kur´ansku suru Muzemmil! (73)

- Kako da savladam strah od Sudnjega dana?
- Sjeæaj se Boga prije jela i prije spavanja!

- Šta æu raditi da bi osjetio Allahovu prisutnost dok klanjam?
- Propisno uzimaj abdest i nastoj da uvijek budeš èist i uredan!