Popis 2013.: Riječ Avde Hebiba, predsjednika Patriotske lige BiH
PATRIOTSKA LIGA POZIVA BOŠNJAKE I OLOVKOM DA ODBRANE SVOJ NAROD I SVOJU ZEMLJU
Autor: B.net
Objavljeno: 30. Sep 2013. 02:09:42

Svojom krvlju platili smo preveliku cijenu da odbranimo svoj narod, da sačuvamo svoju Bosnu i Hercegovinu, a koju nam još uvijek dušmani pokušavaju urušiti i razbiti.
Dragi Bošnjaci u zemlji i dijaspori,

Patriotska liga BiH je prva bošnjačka organizacija koja je stala u odbranu svog naroda i svoje zemlje i ovim putem obraća vam se sa pozivom da date svoj doprinos u očuvanju tekovina naše krvave borbe za svoj narod i svoju zemlju. Svojom krvlju platili smo preveliku cijenu da odbranimo svoj narod, da sačuvamo svoju Bosnu i Hercegovinu, a koju nam još uvijek dušmani pokušavaju urušiti i razbiti.

Mi, prvoborci odbrane svoje zemlje i svog naroda, stojimo i sada i stameno na branku naše domovine i garant smo naše budućnosti. Predstojeći popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, pored statističkih podataka ima prevashodno nacionalni značaj kojim će se potvrditi OPSTOJNOST, NEZAVISNOST i SUVERENITET nas BOŠNJAKA na ovim našim vjekovnim prostorima.

Potvrđivanjem ovih odrednica je nastavak borbe za naš narod i našu zemlju, a poziv na ovaj vid borbe upućuje vam „Patriotska liga“ BiH, koja vas je prva i pozvala u oružanu odbranu svoga naroda i svoje zemlje. Od rezultata popisa stanovništva u velikoj mjeri zavisit će budućnost
našeg naroda i naše zemlje.


Avdo HEBIB: Mi, prvoborci odbrane svoje zemlje i svog naroda, stojimo i sada i stameno na branku naše domovine i garant smo naše budućnosti. Predstojeći popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, pored statističkih podataka ima prevashodno nacionalni značaj kojim će se potvrditi OPSTOJNOST, NEZAVISNOST i SUVERENITET nas BOŠNJAKA na ovim našim vjekovnim prostorima.
Svaki naš Bošnjak – direktno će biti odgovoran za našu budućnost. I u ovoj borbi mi moramo biti pobjednici i samo istinom potvrditi SVOJE BIĆE, SVOJU VJERU i SVOJ JEZIK. Izdaja ovih postulata ne dolazi u obzir, jer izdaja ovih principa je izdaja samoga sebe. I kur'anski ajet upozorava vjernike da je izdaja – daleko najveći grijeh koji čovjek može počiniti, sa nesagledivim ličnim i opšte društvenim negativnim posljedicama.

Draga braćo i drage sestre koji ste prisilno raseljeni po cijelom svijetu, za vrijeme popisa stanovništva od 1. do 15.oktobra 2013.godine, dođite u svoju Bosnu i Hercegovinu, pa makar i jedan član vašeg domaćinstva, kako bi ste mogli učestvovati u popisu i na taj način dati svoj doprinos opstojnosti svog naroda i svoje zemlje Bosne i Hercegovine.

I zato, dragi naši građani, dragi naši zemljaci koji ste prisilno privremeno napustili svoju zemlju i svoj toprak, dajte svoj doprinos u očuvanju svoje zemlje, svog bića, svoje sadašnjosti i naše zajedničke budućnosti, i na popisu potvrdite svoje postojanje, svoju stamenost i svoju odlučnost u očuvanju svoga naroda i svoje zemlje.

I zato, na popisnom listu pod brojevima odgovorite:

24 - nacionalnost - BOŠNJAK,
25 - vjeroispovjest - ISLAM,
26 - maternji jezik - BOSANSKI.


Bilten Patriotske lige BiH u PDF formatu.

PROGLAS PATRIOTSKE LIGE BiH

B O Š NJ A C I

Od 1. do 15. oktobra pristupit će se realizaciji Zakona o popisustanovništva, čiju je pripremu i postupak donošenja ne slučajnokarakterizirala politicacija i isključivost posebno na pitanjima na-cionalnog, vjerskog i jezičkog identiteta, što daje prostora ocjeni dai njegova operacionalizacija na terenu neće biti imuna od pritisaka,obmana i deformiranja subjekata popisa tj. građana.Historijski gledano i varijante mogućeg izjašnjavanja koje su bilenamjenjene Bošnjacima daje prostora ocjeni da je i ovog putamoguća instrumentalizacija na fonu razbijanja bošnjačkog korpusai pokušaja umanjenja istog kao krajnjeg faktora opstojnosti i per-spektivnosti BiH.I dok se pitanje popisa u većini evropskih zemalja mada značajnouglavnom svodi na tehničko, pitanje popisa u BiH dobija političkeali i druge konotacije što ponekad čini se, udaljava popis od njegovesuštine i cilja, a to je jednostavno rečeno, formiranje baze planiranjaukupnog društvenog ekonomskog i svakog drugog razvoja po seg-mentima društvene organiziranosti.

B O Š NJ A C I

Cilj politizacije segmenta pitanja popisa kao nezamjenjivo važneaktivnosti državnog značaja, svodi se na upitnost manje više ukup-nosti bošnjačkog identiteta sa svim elelmentima koji ga prate: NA C I O NA L N O S T, V J E RA, J E Z I K itd. upravonaviknuti na stoljetnu negaciju Bošnjačkogidentiteta i danas neke retrogradne snage u BiH i dalje pokušavaju minimizirati bošnjački faktor, utihnuti mu dušu nudeći razne oblike kvazi modernog,kvazikulturnog, kvazigrađanskog identiteta kao da Bošnjacima treba ''reći'' šta su, kao da oni to već vijekovima neznaju. U tom kontekstu, a u povodu prestojećega popisa (1.-15. oktobra2013. godine) PATRIOTSKA LIGA BOSNE I HERCEGOVINEupućuje:

P R O G L A S
Bošnjacima u domovini i dijaspori


Prestojeći popis stanovništva u BiH kao prvi poslijeratni popis od posebne je važnosti za BiH i njene građane, i njenu budućnost zbogčega popisu treba pristupiti odgovorno i promišljeno.

B O Š NJ A C I

Pozivamo Vas da se neizostavno uključite u aktivnosti popisastanovništva u Bosni i Hercegovini.Popisu pristupite odgovorno, principijalno i decidno jasno odreditese BOŠNJAČKI.U suprotnom doprinijet će te daljnjoj eroziji - raspadu bošnjačkogtkiva i rastakanju bošnjačkog identiteta i umanjenju uloge i značajaBošnjaka na opstojnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine.

B O Š NJ A C I

Historijsko određenje Bošnjaka, njegova autohtonost na ovim pros-torima, njegov značaj na očuvanju opstanka BiH očuvanja tradicijazajedničkog višestoljetnog života naroda BiH, upućuju Bošnjake na posebnu odgovornost samog popisa. Odgovornost Bošnjaka prois-tiče ne samo iz osjećanja vlastite pripadnosti već i iz osjećanja sud- binske odgovornosti za opstanak i prosperitet BiH kao države. Otome govore historijske činjenice - argumenti, i o tome govorestradanja Bošnjaka u proteklom stoljeću.

B O Š NJ A C I

Nikad nećemo i ne smijemo zaboraviti surovi atak i zločine počin- jene nad Bošnjacima koji su se kao ciklična pojava javljali čim sestvore određene predpostavke i okolnosti, a u cilju realizacije ve-liko-nacionalističkih projekata, a posebno srpskih. Naravno idejne osnove takvih projekata nisu nestale i najednom oneožive i čekaju sljedeću moguću priliku.Posljedice su poznate, sužavanje životnog prostora Bošnjaka, pl- jačkanja, paljenja, silovanja, ubijanja te konačno protjerivanja.Ekonomsko uništavanje Bošnjaka kulturna i vjerska destrukcija, ur- bicid i na kraju višekratni genocidi u dvadesetom stoljeću, a u Sre- brenici, Prijedoru, Podrinju, Istočnoj Hercegovini i drugimmjestima, genocidnim zločinom planetarnih razmjera.Kontinuitet, organizovanost i sistematičnost ataka na BiH i Bošn- jake imao je za cilj eliminaciju Bošnjačkog faktora na ovim pros-torima.

B O Š NJ A C I

Ideolozi balkanske pameti ovisno od vremena i okolnosti sa manjimili većim intenzitetom, ne prestaju plesti mrežu u kojoj bi Bošnjaci bili ponovo upleteni.Jedinstvo Bošnjaka kao vrlina ovdje je smetnja, sposobnost opsta- janja i praštanja ali ne više i zaboravljanja postaju iritirajući za onekoji ne kriju, javno negiraju BiH, njen opstanak i budućnost, kočenjen napredak, nastojeći je učiniti nefunkcionalnom, uzimajući jojatribute države ili nedozvoljavajući da se isti uspostave ili razviju,što bi BiH omogućilo brži razvoj i uključivanje u tokove evropskihintegracija.U tom kontekstu i povratak Bošnjaka na stoljetna ognjišta upitan jeu velikoj mjeri što je posljedica nastavka veliko-srpske ideologije ietničkog čišćenja Bošnjaka

B O Š NJ A C I


Ne dozvolimo da nam zamagljuju oči pred licem nešeg realiteta.Bošnjački identitet tj. nacionalna odrednica BOŠNJAK, naša jetekovina i ne smije niko da nam nameće ili potura nešto drugo.To smo ponovo izborili i to ćemo njegovati pruženih ruku premasvima koji nama i BiH žele dobro.

B O Š NJ A C I


Pozivamo vas!Posebnu pozornost obratite na pitanja: 24, 25 i 26 koja se odnose naidentifikaciju bošnjačkog identiteta.Zbog budućnosti BiH i njenog prosperiteta, budućnosti naše djece i budućnosti njihove budućnosti, zbog BiH kao trajne kategorijeISLAMSKE VJERE I JEZIKA BOSANSKOG,odgovori neizostavno i promišljeno:

NACIONALNOST - BOŠNJAK
VJEROISPOVIJEST - ISLAMSKA
JEZIK - BOSANSKI


Neizostavno i promišljeno pristupite činu popisa stanovništva od1. do 15. oktobra 2013. godine.U NAŠEM ZAJEDNIČKOM INTERESU ZA NAŠU SADAŠNJOST I BUDUĆNOST,KAO I BUDUĆNOST NAŠIH GENERACIJA, OVAJ PROGLAS UPUĆUJE VAM ''P A T R I O T S K A L I G A'' BOSNE I HERCEGOVINE KOJA JE PRVA STALAU ODBRANU SVOGA NARODA I SVOJE ZEMLJE I KOJA JE PRVA DALA SVOJEŽRTVE U ODBRANI JEDINE NAM BOSNE I HERCEGOVINE. NAŠA PROLIVENA KRV OBAVEZA JE SVIH VAS GRAĐANABOSNE I HERCEGOVINE - BOŠNJAKA KOJI OVIM IZJAŠNJAVANJEM NAPOPISU ODAJU POŠTOVANJE I RAHMET SVIM POGINULIM U PROTEKLOMRATU.

Sarajevo, 06.08.2013. godine