KAKO PREVAZIĆI KRIZU
Autor: Mr. sci. Hrustan Noćić
Objavljeno: 30. Aug 2014. 16:08:18
Vraćanje uloge Kur'ana i njegovo praktična primjena među nama Bošnjacima treba biti interes sviju nas Bošnjaka, isto tako i političkim opcijama koje u svojim redovima okupljaju naš bošnjački narod i imaju namjeru zastupati ga.

Hrustan NOĆIĆ: Nekada su Bošnjaci muslimani bili mnogo složeniji, više su se voljeli i družili bez obzira što su isto tako bili opterećeni svakodnevnim dunjalučkim obavezama i brigama ali u njihovim životima je bilo mjesta i za druge. Cijenili su svoju vjeru i običaje koji su bili u skladu sa vjerskim islamskim načelima. Čak su i političke organizacije Bošnjaka bile motivirane vjerom sve dok nije nastupila nasilna ateizacija pri čemu je naš Bošnjak odbacio trajne duhovne vrijednosti i svoj uspijeh isključivo vezao za materijalizam i materijalno. I tada su se ugasile one socijalno-moralne vrijednosti. Na scenu dolazi sebičnost, povlačenje samog u sebe, kidanje rodbinskih veza, netrpeljivost i to je samo što je danas vidljivo od osobina koje nažalost eto danas krase današnjeg Bošnjaka.
Prevazilaženje krize se može definisati na više načina ovisno kako ko želi i iz koje krize želi da izađe, pa ekonomisti će gledati sa ekonomskog gledišta, psiholozi će gledati na psihološku krizu i kako je riješavati itd. itd... A ja ću prevazilaženje krize definisati i gledati sa aspekta zajedničkog držanja za Allahovo uže.

Pod zajedničkim držanjem za Allahovo uže podrazumjevam uzimanje Allahove knjige (Kur'ana) za životnu platformu. “Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte“ (Ali Imran 103). A dokaz tome je i hadis gdje nas Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s. obavještava da je Kur'an čvrsto Allahovo uže. Dakle, Allahova naredba iz gore navedenog ajeta sure Ali Imran podrazumjeva zajedničko a ne pojedinačno držanje za Allahovo uže tj. za Kur'an. Osim što se ovim kur'anskim ajetom potencira na džemat i zajedništvo ovdje se isto tako implicira da put ka jedinstvu muslimana vodi jedino kroz slijeđenje Kur'ana, u protivnom doći će do nejedinstva, a što je velika opasnost za muslimane.

Potrebno je dakle oživljavanje poštovanja i bratske ljubavi među muslimanima. Nekada su Bošnjaci muslimani bili mnogo složeniji, više su se voljeli i družili bez obzira što su isto tako bili opterećeni svakodnevnim dunjalučkim obavezama i brigama ali u njihovim životima je bilo mjesta i za druge. Cijenili su svoju vjeru i običaje koji su bili u skladu sa vjerskim islamskim načelima. Čak su i političke organizacije Bošnjaka bile motivirane vjerom sve dok nije nastupila nasilna ateizacija pri čemu je naš Bošnjak odbacio trajne duhovne vrijednosti i svoj uspijeh isključivo vezao za materijalizam i materijalno. I tada su se ugasile one socijalno-moralne vrijednosti. Na scenu dolazi sebičnost, povlačenje samog u sebe, kidanje rodbinskih veza, netrpeljivost i to je samo što je danas vidljivo od osobina koje nažalost eto danas krase današnjeg Bošnjaka. Ove navedene osobine su sigurno te koje dovode do nesloge i mržnje među nama i koje stoje kao najveća prepreka razvoja zajednice muslimana Bošnjaka. Da nas smao podsjetim na onu našu izreku koja je proizašla iz naroda da SLOŽNA BRAĆA KUĆU GRADE, A NESLOŽNA RAZGRAĐUJU.

Na osnovu ove narodne izreke se isto tako može zaključiti da narod, u ovom slučaju mi Bošnjaci, bez vjere koja nas spaja i u nama bratsko poštovanje i ljubav budi. ne možemo graditi državu u kojoj živimo. Dakle svaki naš neuspijeh u političko-društvenom smislu je rezultat našeg slabog imana i nepostojanja osjećaja za brata po vjeri u svakom smislu te riječi, pa koliko ja griješio ili pogriješio izvuci me pomozi mi, opomeni me, nasavjetuj me. Jer Bošnjak je BISER i ako je nekada u blatu izvuci taj biser očisti ga, jer biser je uvjek biser, samo ga treba oprati a ne ostavljati u blatu. Danas kada nam je najpotrebije trebamo se oslanjati jedan na drugog, jer Poslanik a.s. je rekao: “Nećete biti pravi vjernici sve dok se ne budete međusobno voljeli....“ Jer ljubav među braćom u ovom slučaju među Bošnjacima je preduvjet ispravne vjere isto kao što je preduvje bratstva među vjernicima. I ovo nam dakle govori ako želimo izaći iz trenutne društvene krize moramo osloniti jedni na druge i vratiti povjerenje među nama i otklonuti teškoće koje nas muče a shodno hadisu Allahovog Poslanika a.s. u kojem kaže: „Ko otklone jednu teškoću svom bratu, Allah će njemu otklonuti teškoću na sudnjem danu“ isto tako je Poslanik a.s. rekao: “Olakšavajte ljudima a ne otežavajte im! Obveseljavajte ljude i budite optimistični, a nemojte ih tjerati iz vjere!“

Ove riječi su upućene onima koji smatraju da je jedino Islam objavljen njima i da na njega nema pravo zalutali ili zabludjeli drugi čovjek ili pripadnik druge vjere. Ove riječi su upućene i onima koji mrze ljude i tako se odnose prema njima. Ove riječi su upućene svima nama koji znamo pasti u očaj i ne pozvati ljude na istinsko bratsvo ili pozvati ljude u pravo vjerovanje, jer nikada ne mogu biti siguran niti ja za sebe niti bilo ko drugi za sebe da neće biti iskušan i pasti na nekom od iskušenja a što je od slati dunjaluka i dunjalučka slast.

Dakle naš problem je u zapostavljenosti Kur'ana i džemata, i dakle ako želimo jedinstvo o kojem danas itekako govorimo prihvatimo se Kur'ana i džemata. Dajmo mjesto Kur'anu ono koje mu je Uzvišeni Gospodar dao, i tražimo pomoć od Uzvišenog Gospodara bez Njegove pomoći mi smo prepušteni sami sebi, a onaj ko vjeruje da može uspjeti bez Allahove pomoći taj je već propalica.

Ako želimo biti u vezi sa svojim Gospodarom onda ćemo koristiti sredstvo veze koje nam je On dao. Ta veza je Kur'ani-Kerim, a svako uže ima dva kraja, jedan kraj užeta Kur'ana je kod Allaha a drugi kraj užeta je kod čovjeka kome je Kur'an objavljen, dakle kod nas ljudi. I trenutna kriza je i dokaz koliko se nase ruke trenutno drže za to uže.

Vraćanje uloge Kur'ana i njegovo praktična primjena među nama Bošnjacima treba biti interes sviju nas Bošnjaka, isto tako i političkim opcijama koje u svojim redovima okupljaju naš narod i imaju namjeru zastupati ga.Autor je referent za islamsku literaturu-MIZ Tuzla