SKORO GODINU OD USVAJANJA ZAKONA FORMIRAN SAVJET ZA SARADNJU SA DIJASPOROM
ISELJENIKA SE SJETE SAMO PRED IZBORE
Autor: Dan
Objavljeno: 28. Sep 2016. 21:09:14

Đukanović juče na sjednici novoformiranog Savjeta


Klasična je prevara i izborna zloupotreba formiranje Savjeta u ovom momentu – rekao je Nikola Camaj

Kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma, na ko­joj je ve­ri­fi­ko­va­no 80 čla­no­va tog ti­je­la, odr­ža­na je ju­če u Pod­go­ri­ci, a pred­stav­ni­ci bo­šnjač­kih i al­ban­skih stra­na­ka i or­ga­ni­za­ci­ja sma­tra­ju da je ja­sno da se ra­di o pred­iz­bor­nom tri­ku i kla­sič­noj zlo­u­po­tre­bi dr­žav­nih re­sur­sa u svr­he iz­bo­ne ka­map­nje DPS-a.
Na kon­sti­tu­tiv­noj sjed­ni­ci Sa­vje­ta od­lu­če­no je da na če­lu tog ti­je­la bu­de pre­mi­jer i li­der DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić. Za­kon o sa­rad­nji Cr­ne Go­re sa ise­lje­ni­ci­ma usvo­jen je u ju­lu pro­šle go­di­ne, i nji­me je Sa­vjet de­fi­ni­san kao „sa­vje­to­dav­no ti­je­lo ko­je uče­stvu­je u kre­i­ra­nju i spro­vo­đe­nju stra­te­gi­je za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma, ak­ci­o­nog pla­na za re­a­li­za­ci­ju stra­te­gi­je, kao i ukup­nih ak­tiv­no­sti sa­rad­nje sa ise­lje­ni­ci­ma”.
Ipak, upr­kos to­me što je od usva­ja­nja za­ko­na pro­šlo prak­tič­no vi­še od go­di­nu da­na, Sa­vjet je kon­sti­tu­i­san tek ju­če, ne­pu­nih mje­sec pred odr­ža­va­nje par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri.
Do­vo­đe­nje bi­ra­ča iz ino­stran­stva bio je ra­ni­je ve­o­ma va­žan in­stru­ment DPS-a u ostva­ri­va­nju „iz­bor­nih po­bje­da”.
No­si­lac li­ste De­mo­krat­skog sa­ve­za Al­ba­na­ca (DSA) Ni­ko­la Ca­maj re­kao je da se po pi­ta­nju kon­sti­tu­i­sa­nja Sa­vje­ta za ise­lje­ni­ke ra­di o kla­sič­noj pre­va­ri i iz­bor­noj zlo­u­po­tre­bi. On je za „Dan” is­ta­kao da se na­da da Al­ban­ci ne­će na­sje­sti na tri­ko­ve i pre­va­re u re­ži­ji vla­da­ju­ćeg re­ži­ma.
– Vi ste vi­dje­li ka­kva je to po­li­ti­ka pre­ma Al­ban­ci­ma, rječ­nik CA­NU je na­vod­no po­vu­čen, ali su hi­lja­de pri­mje­ra­ka već pro­da­te, ka­da je po­sao već za­vr­šen. Al­ban­ci ne­će pri­sta­ti na ovo po­ni­ža­va­nje. DPS, ko­ji sa­mo mi­sli da uzi­ma gla­so­ve, odav­no je po­ka­zao svo­je pra­vo li­ce – re­kao je Ca­maj.
Sa­vjet za ise­lje­ni­ke ima pra­vo da ras­po­la­že i bu­džet­skim sred­stvi­ma Cr­ne Go­re, od­no­sno da fi­nan­si­ra pro­jek­te za ko­je oci­je­ni da su od zna­ča­ja za sta­tus ise­lje­ni­ka.
Funk­ci­o­ner Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce (BDZ) Se­mir Ho­džić is­ta­kao je da po­li­tič­ka struk­tu­ra DPS sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma ne pre­sta­je ko­ri­sti­ti sta­re me­to­de pre­va­re, sve u ci­lju va­ra­nja kon­sti­tu­tiv­nih na­ro­da u Cr­noj Go­ri. Ka­ko sma­tra, na toj li­sti pre­va­re­nih Bo­šnja­ci su ubje­dlji­vo na pr­vom mje­stu, a to­me u pri­log svje­do­či i ju­če­ra­šnje kon­sti­tu­i­sa­nje Sa­vje­ta za sa­rad­nju sa ise­lje­ni­ci­ma.
– Za­pra­vo, naj­ve­ći broj ise­lje­ni­ka je iz bo­šnjač­kog kor­pu­sa iz San­džač­kog re­gi­o­na. Bo­šnja­ke ko­je je pro­tje­ra­la vla­da­ju­ća par­ti­ja, opet pred iz­bo­re po­ku­ša­va­ju pre­va­ri­ti ta­ko što sa­da bri­nu o nji­ma ka­ko li se ne bi odr­ža­li još jed­nom na vla­sti, ko­ri­ste­ći ma­ni­pu­la­ci­je, za­stra­ši­va­nja i ko­rup­ci­ju – ka­zao je Ho­džić za „Dan”.
On je na­veo da BDZ ša­lje apel, a ujed­no i po­zi­va svoj na­rod da ne na­sjed­ne na još jed­nu pre­va­ru vla­da­ju­ćeg re­ži­ma.
– Lju­di ko­ju su vas pro­tje­ra­li sa svo­jih og­nji­šta, mno­ge za stal­no, i ti­me ugro­zi­li vaš kul­tur­ni i vjer­ski iden­ti­tet ne­ma­ju pra­vo da sa­da tra­že sa­rad­nju sa va­ma, a po­go­to­vo ne sa­da pred iz­bo­re ka­da i oni osje­ća­ju da ne­sta­ju sa po­li­tič­ke kar­te Cr­ne Go­re. Mi­lo Đu­ka­no­vić do­bro no­si sva­ki na­ci­o­nal­ni dres. Bio je pr­vi Mi­lo­še­vi­ćev sa­rad­nik, na­kon to­ga je po­ku­šao se­be pre­sta­vi­ti kao za­štit­ni­ka bo­šnjač­kog na­ro­da, a isto­vre­me­no je kroz oba­vje­štaj­ne struk­tu­re, ko­je di­rekt­no kon­tro­li­še, za­va­đao kon­sti­tu­iv­ne na­ro­de u Cr­noj Go­ri, ne bi li na toj po­dje­li vla­dao do kra­ja ži­vo­ta – ka­zao je Ho­džić.
Sma­tra da na­ro­di u Cr­noj Go­ri ima­ju po­ten­ci­jal da pre­va­zi­đu te­ške isto­rij­ske ra­ne, te da us­pi­ju da iz­gra­de bu­duć­nost na ba­zi po­što­va­nja i part­ner­stva, sve sa ci­ljem bo­ljeg ma­te­ri­jal­nog i sva­kog dru­gog sta­nja u Cr­noj Go­ri. M.V.

Hva­la za re­fe­ren­dum

Na sjed­ni­ci Sa­vje­ta, Đu­ka­no­vić je re­kao da se kon­sti­tu­i­sa­njem tog ti­je­la do­dat­no po­tvr­đu­je od­go­vo­ran od­nos Vla­de pre­ma di­ja­spo­ri, ko­ja je va­žan part­ner u pro­ce­su sna­že­nja bi­la­te­ral­nih od­no­sa sa ze­mlja­ma u ko­ji­ma po­sto­ji cr­no­gor­ska ise­lje­nič­ka za­jed­ni­ca.
– Na kon­sti­tu­i­sa­nje ovog sa­vje­ta ne gle­dam sa­mo kao na is­pu­nja­va­nje za­kon­ske oba­ve­ze – re­kao je Đu­ka­no­vić, is­ti­ču­ći da je za­hva­lan di­ja­spo­ri na ogrom­nom do­pri­no­su ob­no­vi cr­no­gor­ske ne­za­vi­sno­sti na re­fe­ren­du­mu 2006. go­di­ne.

Ne­ja­sno ka­ko su čla­no­vi bi­ra­ni

In­te­re­sant­no je da član 15 Za­ko­na o sa­rad­nji sa ise­lje­ni­ci­ma pred­vi­đa da „Sa­vjet či­ne pred­stav­ni­ci ise­lje­ni­ka, pred­stav­ni­ci or­ga­na dr­žav­ne upra­ve, op­šti­na i dru­gih in­sti­tu­ci­ja i udru­že­nja i is­tak­nu­te lič­no­sti”.
Ni­je ni­šta ja­sni­je od­re­đe­no, ta­ko da osta­je ne­po­zna­to po kom je kri­te­ri­ju­mu Mi­lo Đu­ka­no­vić iza­bran za pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta. (DAN)