PROGRAMSKO OPREDJELJENJE „BH DEMOKRATA“
Autor: Džebrail Bajramović
Objavljeno: 19. Mar 2020. 23:03:01

DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ: „BH demokrate“ se zalažu za suštinske promjene u odnosu na sistem odgovornosti u našem društvu. Neophodno je promijeniti paradigmu odnosa prema sveopćoj krizi u kojoj se nalazimo. Populistički odnos nije i neće donijeti nikakve temeljne promjene u funkcionisanju uspostavljenih nakaradnih i neefikasnih odnosa. Stranačka prepucavanja tokom i nakon izbora očito da su u funkciji sticanja što bolje pozicije u postojećem sistemu – a gdje nema odgovornosti i moguće je da funkcioneri bez ikakvih sankcija rade na opću društvenu štetu.


Politički projekat „BH demokrata“ odgovor je na ukupno stanje u državi Bosni i Hercegovini, tj. sistemski odgovor na aktuelne negativne trendove bh. društva koji nedvosmisleno šire nepovjerenje građana prema institucijama i politici – kao slobodnog izraza volje građana i njihovog opredjeljenja kakvo društvo žele i u kakvoj državi žele da žive i rade. Svjedoci smo da su demokratski principi u potpunosti devalvirani, povjerenje građana je izigrano i za posljedicu imamo masovan odlazak mladih i školovanih, a što poprima alarmantne razmjere i prijeti ekonomskom i svakom drugom kolapsu našeg društva.

Svjesni ozbiljnosti prijetnje koja se nadvila nad državom Bosnom i Hercegovinom i njenim građanima, sa jedne strane, i neodgovornosti političkih aktera sa druge strane, ustanovljen je politički projekat „BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI – Džebrail Bajramović, BH DEMOKRATI (BHD)“, koji prevashodno ima za cilj vraćanje povjerenja građana u politiku (1) – kao časni društveni angažman u općem interesu; i demokratiju (2) – kao sistem koji omogućava poštovanje volje većine. Unošenje imena pokretača ideju u naziv stranke dodatni je izazov koji se ogleda u stavljanju personalnog javnog kredibiliteta kao garancije poštovanja proklamovanih pincipa djelovanja i programskog opredjeljenja. Obzirom na dosadašnje zloupotrebe demokratije, obmane građana i manipulacije zakonima sigurno da je podignut ogroman zid nepovjerenja i skepse prema svakom novom političkom projektu. Međutim, očito da je neophodno da se na bh. političkoj sceni uvede SISTEM ODGOVORNOSTI koji će jasno ukazivati na raskorak između riječi i djela, a što će omogućiti da građani na izborima sankcionišu one koji neizvršavaju data obećanja.

Davati obećanja je lahko, međutim njihova realizacija je zahtjevna i problematična. Stoga „BH demokrate“ se neće upuštati u davanje obećanja koja neće moći praktično realizirati, već će se otvoriti prema stučnjacima koji su sposobni da u postojećim odnosima u BiH ponude funkcionalna rješanja koja će unaprijediti aktuelne društveno-političke odnose. Reforma cjelokupnog bh. društva je neminovna – od promjene ustava do promjene odnosa samih građana prema društvu u kome žive i od kog očekuju blagostanje. Svakako da političari i institucije trebaju mijenjati odnos prema građanima; međutim, također je neophodno i da građani promjene odnos prema političarima i prema institucijama – kroz proaktivno uključivanje u aktuelne društveno-političke tokove.

Neophodno je društvenu odgovornost i državotvornu svijest podići na veći nivo kod bosanskohercegovačkih građana – kako u domovini tako i u iseljeništvu – jer su te dvije komponente u neraskidivoj vezi i u kontinuiranoj interakciji, te je njihovo programsko povezivanje neophodno u cilju općeg napredka u Bosni i Hercegovini. Svaki građanin – kao pojedinac – ima obaveze i odgovornost prema društvu i državi, pored svih prava i privilegija koje stiče, dobija i koristi. Ako građani ne čine dovoljno za državu kojoj pripadaju logično je da će ta država biti u velikim problemima, te je stoga neophodno da se uspostavi SISTEM ODGOVORNOSTI koji će jasno definisati nadležnosti ali i dužnosti, te istovremeno promovisati sistem nagrađivanja onih koji doprinose društvu, kao i sistem sankcionisanja onih koji nanose društvenu štetu.

Očito da ni danas nije ustanovljen pravičan sistem vrednovanja pojedinačnog angažmana i doprinosa u odnosu na korisne društvene angažmane, kao i da nisu adekvatno sankcionisani oni koji su zloupotrebljavali društvene i političke funkcije da bi ostvarili lične interese i time prouzrokovali ogromne javne štete. Građani su naročito razočarani neefikasnošću pravosudnog sistema jer baš na toj instanci najveće su malverzacije, afere i skandali koji imaju najdublje negativne posljedice općenito na društvo i tu treba tražiti motiv zašto se širi nepovjerenje i zašto najsposobniji i najškolovaniji odlaze iz naše države.

„BH demokrate“ se zalažu za suštinske promjene u odnosu na sistem odgovornosti u našem društvu. Neophodno je promijeniti paradigmu odnosa prema sveopćoj krizi u kojoj se nalazimo. Populistički odnos nije i neće donijeti nikakve temeljne promjene u funkcionisanju uspostavljenih nakaradnih i neefikasnih odnosa. Stranačka prepucavanja tokom i nakon izbora očito da su u funkciji sticanja što bolje pozicije u postojećem sistemu – a gdje nema odgovornosti i moguće je da funkcioneri bez ikakvih sankcija rade na opću društvenu štetu. „BH demokrate“ će prevashodno uputiti građane – da ne podržavaju one koji se samo deklarativno zalažu za promjene u društvu jer kada dobiju povjerenje na izborima oni redovne ne čine ono što su obećali već nastavljaju uhodanim sistemom dalje mipulacije voljom građana – a gdje bogati postaju još bogatiji a siromašni još siromašniji. Tu praksu mogu zaustaviti samo građani ako postanu svjesni kako i zašto se njima manipuliše, a što će otvoriti put za eliminaciju iz struktura vlasti onih koji su neproduktivni i neefikasni.

Samo putem političke stranke koja neće iznevjeriti njihova očekivanja građani mogu ostvariti svoje interese, a koji su im ustavom i zakonima zagarantovani, kao i međunarodnim konvencijama; samo preko političkog rukovodstva koje će se otvoriti prema članstvu da kreativnim angažmanima – inicijativama, programima i projektima – upotpune i implemantiraju program stranke kojoj pripadaju moguće je da se u društvu afirmišu nove napredne ideje, te omogući angažman, a potom i zaposlenje, mladih stručnjaka, a koji danas bježe iz domovine; samo preko političke opcije koja će polagati račun svojim biračima nakon ukazanog povjerenja i koja se neće OTUĐIVATI od svojih birača i građana nakon što uđu u strukture vlasti – već će otvoriti komunikacijske kanale u cilju unapređenja stanja u pojedinim društvenim sferama i tražiti angažman stručnjaka da bi se rješavala nagomilana društvena probematika. Građani moraju biti svjesni snage svoga glasa – prije nego što ga nekoj političkoj opciji daju, jer ako ga daju onima koji su ih bezbroj puta obmanuli sigurno da se ništa tu suštinski neće promijeniti, osim načina obmana da se pridobije njihovo povjerenje, a oni koji su se već dokazali kao neodgovorni nosioci vlasti nastavit će i dalje da rade kao i do sad – bez ikakve griže savjesti – samo ako im se to omogući.„BH demokrate“ žele da se sa inovativnim sistemom odgovornosti suprostave aktuelnoj političkoj praksi – a koja je kontraproduktivna jer generira devijantne društvene pošasti kao što su nepotizam, korupcija i kriminal. Mi želimo da se donesu strogi ali pravedni zakoni koji će brzo i efikasno sankcionisati sve devijantne pojave u duštvu i time eliminisati duboko nepovjerenje koje se opravdano formiralo i utemeljilo kod svih građana koji misle svojom glavom i žele dobro državi Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Ako pogledam a četiri zadnje negativne pojave u našem društvu – sa zdravorazumskog asprekta i sa nepristrasnim kritičkim odnosom – jasno je gdje živimo i šta nam valja činiti: 1) Afera „potkivanje“; 2) Smjena Vlade sarajevskog kantona; 3) Afera „Asim“ i 4) Koronavirus.

Kada se hronološkim redom sagledamo kako aktuelna vlast i opozicija reaguju na aktuelne izazove, u sklučajevima kada su u pitanju njihovi interesi i interesi koalicionih partnera jasno se uviđa se u njihovom fokusu nisu opći ineresi. Očito je da javno nedjeluju na temelju kriterija koji bi bili u funkciji prevazilaženja opće krize u kojoj se BiH već decenijama nalazi, već se po svaku cijenu nastoji ostati u strukturama vlasti i zadržati postojeće stanje u kojem su političke elite privilegovane.

1) Afera „potkivanje“ – dakle, to je slučaj koji je obišao zemaljsku kuglu i nema niti jednog ozbiljnog političara niti političkog analitičara koji se bavi pitanjem BiH i Balkana a da ne zna za ovu duboko kompromitirajuću aferu gdje je direktno snimljena i očita je koruptivna aktivnost prvog čovjeka bh. pravosuđa. Nigdje na svijetu nije moguće da nakon javnog obznanivanja snimka takva osoba ostane 24 sata na vrhu državnog pravosuđa. Pavosudni sistem je obesmišljen – domaći politički subjekti su ogoljeni do svoje srži, a međunarodna zajednica je ponovo pokazala da ima dvostruke standarde u odnosu prema obavezama koje joj pripadaju prema Dejtonskom sporazumu. Međutim, iako je to najočitiji znak nepoštovanja države Bosne i Hercegovine - to ne smije da demotiviše one koji žele da BiH bude perspektivna, već u tom teba vidjeti jedino što je izvjesno: da našu državu neće niko urediti već da je mi sami moramo učiniti funkcionalnom i efikasnom! Građani moraju biti svjesni svoje odgovornosti za ukupno stanje u državi.

2) Smjena Vlade sarajevskog kantona – također, na najbolji način ilustruje da je kod nas praksa formiranja neprogramskih koalicija koje redovno produbljavaju krizu jer se vlast bavi sobom – ličnim i uskim stranačkim interesima, a ne građanima i općim društvenim problemima. Pošto nijedna stranka iz prethodnog i novog saziva vlade ne može da se pohvaliti pozitivnom kadrovskom politikom niti konzistentnim i efikasnim programskim djelovanjem – jedina realnost je da će i koalicije koje se prave, na primarno matematičkoj osnovi, biti na nivou i u duhu njenih aktera. Čuda se nisu desila niti su realna – partneri su se razišli isključivo radi uskih stranačkih interesa a ne radi proklamovanih programskih principa. Nije realno očekivati da će se djelovanje prethodne i nove vlade razlikovati u pogledu programskih principa – i građani treba u tome da vide suštinu onoga što čini njihov društveni i politički interes.

3) Afera „Asim“ –ponovo je zorno argumentovala ono što je svim upućenim u sistem na kojem počiva djelovanje političkih faktora – a to su „dilovi“ i zadovoljavanje ličnih interesa aktera u političkim igrama, a što je nemoralno i nezakonito. Obzirom na ulogu i značaj aktera diskriminirajućeg audio snimka, a koji je također javno objavljen, nije moguće da stranka kojoj se to desi preživi 24 sata. Međutim, u BiH – život teče kao da se ništa nije desilo, i građani moraju biti svjesni da je neadekvatna reakcija odraz političke realnosti u kojoj živimo, a da to nije normalno i nije prihvatljivo: to se mora radikalno promjeniti! Ako će se politički život nakon obznanjivanja najdrastičnijieg oblika političke manipulacije nastaviti kao da ništa nije bilo – zaista, niko neće zaustavit odliv mozgova iz BiH, jer niko ko misli svojom glavom i vjeruje svojim ušima i očima, i ne čeka „pamet iz stranačke centrale“, ne može vidjeti perspektivu u nakaradnim društvenim odnosima i logično da će se odlučiti na trajni odlazak iz zemlje. Građani moraju reagovati praktično i nepodržavati one političke opcije koje progone one koji javno obznanjuju njihove nemoralne i nezakonite aktivnosti a ništa ne čine da prevaziđu korupciju i kiminal u svojim redovima.

4) Koronavirus – pored svih opasnosti koje nosi globalna pandemija od tog opakog virusa, pritisnute evidentnom opasnošću, naše sve institucije u društvo, na opće čudo, iskazale su kooperativnost na svim nivoima u Bosni i Hercegovini – bez dramatičnih asistencija iz međunarodne zajednice. Očito da se političari mogu brzo i lako dogovorite kada je u njihovom interesu da se djeluje za opće društveno dobro i u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini. To je očit dokaz da su barijere na raznim nivoima vlasti iscenirane isključivo radi manipulacije građanima i eksploatoacije resursa kojima država raspolaže, te da su sve blokade vještačke i u svrhu zadržavanja aktuelnih elita na vlasti. Građanima treba da bude jasno – da aktuelna vlast, ipak, može biti natjerana da radi za opći interes, samo na to neće da pristanu dobrovoljno.

Dakle, „BH demokrate“ ne pristaju da budu dio političkog problema u bh. društvu već žele da građanima ove lijepe zemlje ponudi politički program koji nudi izlaz iz aktuelne i sveobuhvatne krize u BiH, objašnjavajući im da nije realno da se situacija suštinski promjeni ako sami građani ne preuzmu odgovornost i aktivno se ne uključe u političku borbu za svoja prava, slobode i mogućnosti. Do sada niko to za njih nije učinio niti će u budućnosti – a svi oni koji im budu obećavali progres bez velikog zalaganja, to čine isključivo radi sopstvenih interesa a ne zbog njih. „BH demokrate“ propagiraju otvorenu saradnju sa svim građanima BiH – bez obzira na uvjerenje, opredjeljenje ili pripadnost – pod uslovom da se poštuju principi: 1) BOSNA I HERCEGOVINA – kao neupitna državna zajednica svih njenih građana, sa jednakim pravima i mogućnostima; 2)STRUČNOST I SPOSOBNOST – opredjeljenje prema kvalitetu kao garantu progresa; 3)INTEGRITET LIČNOSTI – poštovanje moralnog kodeksa na čijim principima se konzistentno pogramski djeluje; 4) MLADI – opredjeljenje da se preferiraju mladi i sposobni kadrovi kao garancija bolje budućnosti; 5) SISTEM ODGOVORNOSTI – gdje će se tražiti odgovornost svih članova stranke, podjednako u unutarstranačkim, društvenim i strukturama vlasti.

U cilju prevazilaženja duboke i sveopće krize u našem društvu, provođenju neophodnih reformi i ispunjavanja uslova za euro-atlantske integracije „BH demokrate“ pozivaju bh. građane u domovini i dijaspori da nam se pridruže i da zajedničkim snagama, korak po korak, pitanje po pitanje, rješavamo na temelju našeg znanja, iskustva i sposobnosti, te, uz međusobno poštovanje i uvažavanje promovišemo nove modalitete društvenog organizovanja i komunikacije, te kreiramo i afirmišemo svrsishodno programsko djelovanja.