U Bijelom Polju "San­džak Eure­gio" održao okrugli sto
SANDŽAK BEZ GRANICA: BOLJI ŽIVOT U REGIJAMA
Autor: Dan
Objavljeno: 16. Oct 2014. 00:10:49
Okru­gli sto po­vo­dom ini­ci­ja­ti­ve za osni­va­nje pre­ko­gra­nič­ne re­gi­je iz­me­đu Cr­ne Go­re i Sr­bi­je "San­džak Eure­gio" odr­žan je ju­če u sa­li bje­lo­polj­skog ho­te­la "Fran­ca". Za­im Če­le­bić, ko­ji je ro­dom iz se­la Cr­halj kod Bi­je­log Po­lja, a du­go go­di­na ra­di i ži­vi na tro­me­đi Nje­mač­ke, Bel­gi­je i Holan­di­je, u ime Ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra ob­ja­snio je ko­je su pred­no­sti osni­va­nja ova­kvog udru­že­nja. Ina­če, sve je ura­đe­no u sa­rad­nji s evrop­skom za­jed­ni­com za dru­štve­no po­li­tič­ko obra­zo­va­nje "Euro Mas Rajn” iz Ahe­na, či­ji je Če­le­bić pred­sjed­nik i po­vje­re­nik za jugoistočnu Evro­pu.

Če­le­bić je do­dao da je okru­gli sto in­for­ma­tiv­nog ka­rak­te­ra, ka­ko bi se vi­dje­lo ka­kvo je ras­po­lo­že­nje da jed­na or­ga­ni­za­ci­ja, ko­ja ne za­di­re u ustav­na pi­ta­nja i pot­pu­no je apo­li­tič­na, uče­stvu­je u stva­ra­nju bo­ljeg ži­vo­ta gra­đa­na duž gra­ni­ca dvi­je dr­ža­ve.

– Pred­sta­vlja­mo mo­del pre­ko­gra­nič­ne re­gi­je i ob­ja­šnja­va­mo šta se sve do­bi­ja s njom. Tu pri­je sve­ga mi­slim na po­bolj­ša­nje uslo­va ži­vo­ta, iz­la­zak iz si­ro­ma­štva, po­bolj­ša­nje in­fra­struk­tu­re, obra­zo­va­nja, od­no­sno na rje­ša­va­nje broj­nih pro­ble­ma s ko­ji­ma su op­te­re­će­ni gra­nič­ni pred­je­li – ka­zao je Če­le­bić.


Zaim Če­le­bić, pred­sjed­nik i po­vje­re­nik za jugoistočnu Evro­pu
On je do­dao da je re­gi­ja ne­što što EU tra­ži na pri­stup­nom pu­tu Cr­ne Go­re i Sr­bi­je kao do­ma­ći za­da­tak, i nju su mo­ra­li da pro­đu svi kan­di­da­ti ko­ji su se ka­sni­je pri­klju­či­li evrop­skoj po­ro­di­ci.

– Ova sa­rad­nja pred­sta­vlja mo­del or­ga­ni­zo­va­nja ži­vo­ta gra­đa­na ko­ji ov­dje ži­ve. Ni­je u pu­ta­nju jed­no­na­ci­o­nal­ni ili po­li­tič­ki pro­je­kat već pro­je­kat ko­ji ko­ri­sti gra­đa­ni­ma, do­pri­no­si bo­ljem ži­vo­tu i do­no­si eko­nom­ski pro­spe­ri­tet, uz šta ne­mi­nov­no ide i raz­voj dru­štva na svim ni­vo­i­ma i po­li­tič­ka sta­bil­nost – na­gla­sio je Če­le­bić, do­da­ju­ći da po­sto­ji obe­ća­nje iz EU da će po­mo­ći pa­si­van kraj ka­kav je ova po­granič­na re­gi­ja.

– Bi­će mo­guć­no­sti da se apli­ci­ra za vr­lo vi­so­ka sred­stva EU. Za­to se re­gi­je for­mi­ra­ju, da pre­mo­ste sve pro­ble­me ko­je ima­ju i one su se u Evro­pi raz­vi­le u naj­ra­zvi­je­ni­je dje­lo­ve svo­jih dr­ža­va. Po­li­ti­ka Evro­pe se za­sni­va na do­bro­su­sjed­skim od­no­si­ma i raz­vo­ju kom­plet­ne in­fra­struk­tu­re ko­ja po­ma­že bo­ljem ži­vo­tu gra­đa­na – ka­zao je Če­le­bić. (M.N.)