Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Dobri Bosnjani
MAŠOVIĆ, Amor

roðen je 1955. godine u Sarajevu. Diplomirani je pravnik sa pravosudnim ispitom. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Spada u vrh najznacajnih bosnjackih intelektualca. Masovice je covjek bez sumnje cije ime sa posebnim postovanjem izgovaraju kako u Domovini BiH, tako i sirom bosnjacke dijaspore. Njegova uloga za vrijeme srpsko-crnogorske s jedne, te hrvatske agresije i genocida s druge strane je veoma znacajna, bolje reci nemjerljiva. Kao covjek i veliki humanista za vrijeme agresije na BiH i Bosnjake bio je predsjednik i vrsilac duznosti Drzavne komisije za razmjenu ratnih zarobljenika u Vladi RBiH. Po cijeni rizika vlastitog zivota on se kretao na svim linijama zarista trazeci i zive i mrtve, odnosno one nad kojim je na najbrutalniji nacin izvrsen etnocid, genocid i koji su bili zatvoreni po srpsko-hrvatskim koncatracionim logorima. I danas u postdaytonskom miru kao predsjednik Komisije za traženje nestalih lica po bosanskim vrletima, jamama, masovnim grobnicama i spiljama otkopava i pise zivu historiju stradanja Bosne i Bosnjaka. Strah nas je da bilo sta kazemo o ovom velikom covjeku i humanisti da ce biti premalo.Pozicija1983.-1992. advokatski pripravnik i advokat u Sarajevu;


1992.-1995. èlan, potpredsjednik i vršilac dužnosti predsjednika Državne komisije za razmjenu ratnih zarobljenika u Vladi Republike Bosne i Hercegovine;


1996. predsjednik Državne komisije za traženje nestalih osoba u Vladi Republike Bosne i Hercegovine;


1997.- predsjedavajuæi/dopredsjedavajuæi Federalne komisije za nestale osobe u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine;


1998. -2000. èlan Predstavnièkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;

- èlan Komisije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u Parlamentu FBiH;


1999.- èlan Upravnog odbora Podrinje identifikacijskog projekta (PIP) u Tuzli;


2000.-èlan Upravnog odbora Udruženja za krivièno pravo i kriminologiju Federacije Bosne i Hercegovine;

2000.- èlan Zakonodavno-pravne komisije u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine;


2000.- èlan Nadzornog odbora Instituta za nestale osobe u Sarajevu (MPI);


2000.-2002. èlan Predstavnièkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine;

- èlan Komisije za jednakopravnost polova u Parlamentu BiH;

- èlan Administrativne komisije u Parlamentu BiH;


2002.- èlan Skupštine Kantona Sarajevo;

- predsjednik Komisije za ljudska prava;

- èlan Komisije za ustavna pitanja;

- èlan Zakonodavno-pravne komisije;


2002.- èlan Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;

- predsjednik Ustavne komisije;

- zamjenik predsjednika Komisije za odbranu, sigurnost i kontrolu zakonitosti rada službi za zaštitu ustavnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine;


2003.- kopredsjedavajuæi Izvršnog odbora Fondacije «Spomen obilježje i mezarje Srebrenica-Potoèari»


2003.- èlan Nadzornog odbora Fondacije «Pravda za Bosnu i Hercegovinu»Nagrade i priznanja
1998. godine dobitnik «Zlatne povelje mira i humanizma» za 1998.g., dodijeljene od strane Internacionalne lige humanista (IHL) utemeljene 1976.g. u Filadelfiji Philadelphia) od grupe dobitnika Nobelove nagrade. Priznanje dodijeljeno za «neprocjenjiv doprinos ideji mira, utemeljenog na univerzalnim humanistièkim naèelima i moralnim principima, za nesebiènu humanizaciju èovjeka, odnos meðu ljudima»;


1998. dobitnik «Šestoaprilske nagrade Sarajeva» za 1998.g. za «iskazanu hrabrost, odluènost i odvažnost u otkrivanju istine o žrtvama agresije na Bosnu i Hercegovinu»;

2002. dobitnik «Nagrade slobode Saharov» dodijeljenu od strane Helsinškog komiteta Norveške za «odvažan i izvanredan rad u promociji ljudskih prava»;


1996. -2002. dobitnik više zahvalnica i priznanja od:

- Saveza logoraša Bosne i Hercegovine;

- Organizacije porodica šehida i pogunulih boraca Bosne i Hercegovine;

- Ljekara za ljudska prava i dr.;


1997. -1998. dobitnik priznanja «Liènost godine 1997.» i «Liènost godine 1998.» u
anketama dnevnih i nedjeljnih èasopisa:
- «Dnevni avaz»,

- «Svijet»,

- «Ljiljan»,

- «As»,

- «Dani»;- uèesnik više meðunarodnih konferencija i kolokvija posveæenih zaštiti i promociji ljudskih prava demokratije, humanizaciji rata i rješavanju problema nestalih osoba u organizaciji Meðunarodne komisije za netale osobe – ICMP (Amsterdam–1999), Evropskog foruma za pomoæ žrtvama (Windsor, UK-2000), Univerziteta California (Berkeley-2000), Helsinskog komiteta Norveške (Oslo-2002), Meðunarodnog komiteta Crvenog križa – ICRC (Geneva-2003), Visoke škole za književnost i humanistièke nauke (Lyon-2003);


- u periodu od 1995-2003. godine aktivno sudjelovao u procesima traženja, ekshumacija, autopsija i identifikacija više od 15.000 žrtava ekshumiranih iz 290 masovnih i više od 3500 individualnih grobnica ukljuèujuæi i žrtve locirane u prirodnim jamama dubine do 80 metara.Adresa:

Ul. Telireviæa 11-c

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

telefon 00387(0) 33 23 88 81

fax 00387(0) 33 66 49 51

mob 00387(0) 61 14 31 44

e-mail [email protected]
CURRICULUM VITAE

AMOR MASOVIC, ATTORNEY WITH THE BAR EXAMBorn in 1955 in Sarajevo.

Graduated at the School of Law, University of Sarajevo.

Passed the Bar exam.Professional position1983 - 1992 attorney in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

1992-1995 member, vice-president and acting president of the State Commission for Exchange of Prisoners of War of the Government of the Republic of Bosnia and Herzegovina;

1996- president of the State Commission for Search for Missing Persons of the Government of the Republic of Bosnia and Herzegovina;

1997- chairman/co-chairman of the Federal Commission for Search for Missing Persons of the Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina;

1998-2000 member of the House of Representatives of the Parliament of the Federation of Bosnia and Herzegovina;

- member of the Commission for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of the Parliament of the Federation of Bosnia and Herzegovina;

1999- member of the Managing Board of “Podrinje Identification Project” (PIP) in Tuzla;

2000- member of the Managing Board of Association for Criminal Law and Criminology of the Federation of Bosnia and Herzegovina;

2000- member of Legislative and Legal Commission in the Parliament of the Federation of Bosnia and Herzegovina;
2000- member of Supervising Board of the Missing Persons Institute (MPI) in Sarajevo;

2000-2002- member of the House of Representatives of the Parliament of Bosnia and Herzegovina;

- member of the Commission for Gender Equality;
- member of the Administrative Commission of the Parliament of Bosnia and Herzegovina;

2002- member of the Assembly of the Canton of Sarajevo;

- president of the Commission for Human Rights;

- member of the Commission for Constitutional Matters;

- member of Legislative and Legal Commission;

2002- member of the House of Peoples of the Parliament of the Federation of Bosnia and Herzegovina;

- president of the Constitutional Commission;

- deputy president of the Commission for Defense, Security and Control of Lawful Work of Services in Charge with Protection of Constitutional Order in the Federation of Bosnia and Herzegovina;

2003- co-chairman in the Executive Board of the Foundation “Memorial and Graveyard Srebrenica – Potocari”;
2003- member of Supervising Board of Foundation “Justice for Bosnia and Herzegovina”Awards and Recognitions1998 “Golden Chart of Peace and Humanism” for 1998, awarded by the International Humanists League (IHL), founded in 1976 in Philadelphia by a group of Nobel Prize winners. The recognition was awarded for “immeasurable contribution to the idea of peace, based on universal humanistic and moral principles, for selfless humanization of a man, relationship between people”;

1998 “6 April Award of the City of Sarajevo” for 1998, for “courage, decisiveness and commitment shown in disclosing the truth about the victims of aggression against Bosnia and Herzegovina”;

2002 “Sakharov Freedom Award” of the Norwegian Helsinki Committee for “courageous and outstanding work to promote human rights”;

1996-2002 Recipient of several praises and recognitions from:
- the “Association of Camp Detainees of Bosnia and Herzegovina”;

- the Organization of Families of Fallen Defenders of Bosnia and Herzegovina;

- “Physicians for Human Rights”, etc;


1997-1998 Recipient of the awards “Personality of the Year for 1997” and “Personality of the Year for 1998”, according to the polls of daily and weekly magazines:

- “Dnevni avaz”;

- “Svijet”;

- “Ljiljan”;

- “As”;

- “Dani”;- Participant of several international conferences and colloquia dedicated to protection and promotion of human rights, democracy, humanization of war and resolution of problem of missing persons, organized by International Commission for Missing Persons – ICMP (Amsterdam 1999), European Forum for Victim Services (Windsor, UK-2000), University of California (Barkeley – 2000), the Norwegian Helsinki Committee (Oslo – 2002), International Committee of the Red Cross – ICRC (Geneva – 2003), High School for Literature and Humanistic Sciences (l’Ecole Normale Supérieure de Lyon) (Lyon – 2003);


- In the period from 1995 to 2003, participated actively in the processes of search, exhumations, autopsies and identification of more than 15.000 victims, exhumed from 290 massive and more than 3500 individual graves, including victims located in natural caves deep up to 80 meters.

Address:

Ul. Telirevica 11-c

71000 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

Phone: ++ 387 (0) 33 23 88 81

Fax: ++ 387 (0) 33 66 49 51

Cell phone: ++ 387 (0) 61 14 31 44

e-mail: [email protected]


[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ Z
ABDAGIĆ, Muhamed
AGIĆ, Dr. Senad ef.
AGOVIĆ, Šemso
AHMETAGIĆ, Prof. dr. Esad
AJANOVIC, Midhat
AKMADZIC, Hazim
ALAGIĆ, General Mehmed
ALAGIC, Sukrija
ALIC, Meho
ALIHODŽIĆ, Dr.-Ing. Bernes
ALIKADIĆ, Bisera
ALISPAHIĆ, Mr. Fatmir
ALISPAHIC, Nijaz
ALISPAHIC, Selma
ARMIJA BiH
ARNAUT, Selim
AVDIĆ, Ćamil
ŠANTIĆ, Ferid Ferko
ŠKALJIĆ, Nezir-ef.
ŽDRALOVIĆ, MUHAMED
ČAJNIČANIN, Muhamed
ČAJNIČANIN, Muhamed
ČAMPARA, ESREF
ČAUŠEVIĆ, Mehmed Džemaludin ef.
ČEJVAN, Adem
ĆATIĆ, Ćazim - Musa
ĆATOVIĆ, Dr. Saffet