Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
ICTY analiza
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Intervjui

Ekskluzivni interview: Mr. Semir OSMANAGIÆ, predsjednik Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”
Analiza geodetskih podataka Visoèice satelitskim detektorom LINANAL potvrðuje postojanje vještaèke graðevine kolosalnih razmjera
EVROPSKA HISTORIJA ÆE SE PONOVO PISATI
Objavljeno: 06. March 2006. 00:03:00
„Civilizacija nije došla u Bosnu sa sjevera, veæ suprotno: Kultura je migrirala iz Bosne i Jadranskog bazena prema srednjoj i sjevernoj Evropi.“

Mr. Semir OSMANAGIÆ, predsjednik Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”
Da li su civilizacije i kulture sa Balkana prema centru Evrope migrirale iz Bosne? Odgovor na ovo pitanje dobiæemo nakon okonèanih istraživanja na podruèju visoèkog brda Visoèica, koji poèinju ovog proljeæa, taènije 14 aprila, o.g. Semir Osmanagiæ , bosanski istraživaè, biznismen i autor nekoliko knjiga o drugim civlizacijama i kulturama zakljuèuje da se ispod sadašnjeg brda Visoèica nalazi “Bosanska piramida Sunca” kolosalnih razmjera, stara prema nekim indicijama i do 12ooo godina i kraja zadnjeg ledenog doba, te da se na vrhu Bosanske piramide Sunca nalazio hram. On takoðer vidi veliku sliènost izmeðu bosanske i meksièkih piramida koje su pronaðene u parovima predstavljajuæi Sunce i Mjesec. Stoga æe pokušati dokazati i postojanje “Bosanske piramide Mjesec”. On vjeruje da æe ovaj projekat promijeniti kompletnu sliku Bosne u svijetu arheologije, kao i evropske historije

Razgovarala: Belma PEKMEZOVIÆ

Ko je Semir Osmanagiæ? Sarajlija, diplomirani ekonomist i politolog, sociolog, magistar Meðunarodne ekonomije, pred odbranom doktorske disertacije na temu “Civilizacija Maja” na sarajevskom univerzitetu, autor nekoliko knjiga o historiji civilizacija objavljenih u SAD, Turskoj, Hrvatskoj, Estoniji i Bosni i Hercegovini, za sebe kaže da je sretan èovjek koji je mladost proveo u Sarajevu, a zadnjih 15-ak godina živi i radi u Houstonu, ekskluzivno iz Houstona, TX, za “Bošnjaci.net” i “Petu Stranu Svijeta” govori o najznaèajnijem arheološkom projektu Evrope.

Gospodine Osmanagiæ, veliki broj bh graðana prati “razvoj situacije” od Vašeg otkriæa prve bosanske piramide. Od kada se bavite prouèavanjem starih kultura i civilizacija i kad je poèelo Vaše interesovanje za piramide?
Osmanagiæ:
Moj istraživaèki rad i pisanje je poèelo sredinom 1980-ih. Zadnjih 15-ak godina putujem Srednjom i Južnom Amerikom te Evropom prouèavajuæi niz kultura iz daleke prošlosti.

Recite nam o Vašoj sada veæ možemo reæi historijskoj posjeti Visokom.
Osmanagiæ:
Posjeta Visokom i Visoèici je uslijedila na poziv direktora Zavièajnog muzeja prof. Hodoviæa, zaljubljenika bosanske prošlosti i njene srednjevjekovne državnosti.

Šta je to što je privuklo Vašu pažnju na brdu Visoèica da poènete razmišljati da se tu nalazi piramida?
Osmanagiæ:
Sa vrha Visoèice se pruža lijep pogled na uzvišenje Plješevicu. I jedno i drugo brdo imaju pravilnu geometriju sa trouglastim stranama. I mada su prekrivene šumom i vegetacijom ovaj fenomen bode oèi. Kako se njihove strane poklapaju sa stranama svijeta oèigledno je da je bilo opravdano postaviti hipotezu o piramidama.

Kako je tekao proces utvrðivanja?
Osmanagiæ:
Nakon dobijanja potrebnih dozvola organizovao sam geološko-sedimentološka ispitivanja u augustu 2005.g., koja su pokazala niz anomalija koje su upuæivale da nije rijeè o prirodnoj formaciji. To je opravdalo drugu fazu geoloških ispitivanja u oktobru 2005.g. kada smo otkopavali sondažne bunare koji su pokazali dizajn piramide i kamene blokove iz kojih je graðena.

Da li je potvrðeno da je Visoèica piramida? Vi pretpostavljate da se u tzv. „Visoèkoj dolini piramida“ nalazi ukupno pet. Recite nam malo više o tome.
Osmanagiæ:
U ovih nekoliko mjeseci je osnovana fondacija „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ koja je putem niza analiza izbacila jedanaest dokaza o postojanju kolosalnih piramida u Visoèkoj dolini:

1. Preciznim mjerenjima Geodetskog zavoda BiH je utvrðeno da su strane Bosanske piramide Sunca (uzvišenje Visoèica) potpuno pravilno orijentisane prema magnetnom sjeveru, odnosno stranama svijeta (sjever-jug, istok-zapad) što je karakteristièno za gradnju piramida.
2. Geološko-sedimentološkom analizom na terenu u augustu i oktobru 2005. godine (kompletna analiza je objavljena na: www.piramidasunca.ba) dobijen je sklop dokaza koji pokazuje stepenasti dizajn piramide, velièinu kamenih blokova koji grade zidove piramide i kamene ploèe koji tvore pristupni monumentalni plato piramidi. Piramida Sunca je visoka oko 220 metara što je za treæinu više od Keopsove piramide u Egiptu!
3. Analiza satelitskih snimaka (NASA Landsat, Radarsat, Hyperion, Ikonos) je pokazala pravilnu geometriju uzvišenja Visoèica i još èetiri druga uzvišenja u Visoèkoj dolini. Sva imaju trouglaste strane, stepenasti karakter, terase na vrhu i pravilno su orijentisana prema stranama svijeta. U prirodi se ne javljaju takve pravilne geometrijske formacije. Visina tri glavne piramide je podjednaka i one formiraju jednakostranièni trougao.
4. Inicijalna analiza radarskih snimaka (Radarsat) koji penetriraju kroz zemljani sloj koji prekriva piramidu Sunca pokazali su postojanje pravolinijskih prolaza/hodnika unutar Visoèice – piramide Sunca.
5. Analiza satelitskih termalnih snimaka (satelit Aster) potvrdila je da se ukupno pet uzvišenja u Bosanskoj dolini piramida ne hladi brzinom oèekivanom od prirodnih brda, veæ da pokazuju izrazite karakteristike hlaðenja za vještaèke strukure koje sadrže porozni graðevni materijal, prolaze, prostorije, tunele i slièno. Ova analiza je potvrdila nalaze satelitskih snimaka za ukupno pet objekata koji su pokazali pravilnu piramidalnu geometriju i orijentisanost prema stranama svijeta.
6. Kazivanja mještana koji su u proteklih nekoliko decenija kopali temelje za svoje kuæe daju nove dokaze o postojanju pravilnih kamenih blokova breèe, obraðenim ploèama pješæara, zatrpanim \"rupama\" odnosno sekcijama tunela.
7. Kompleks podzemnih tunela: Ravne-Visoèica-Plješevica-Krstac pokazuje da je i Bosanska dolina piramida ispresijecana mrežom tunela koji povezuju sve piramide slièno kao i piramidalni kompleksi u Egiptu i Meksiku.
8. Fluvijalna geomorfologija, odnosno odsustvo drenažnih karakteristika na trouglastim stranama Visoèice, pokazuje da nije rijeè o prirodnoj formaciji veæ kolosalnom vještaèkom objektu.
9. Zabilježeno je \"odzvanjanje\" Visoèice prilikom granatiranja tokom zadnjeg rata, što je svojstveno vještaèkim strukturama sa tunelima, prolazima i prostorijama.
10. Pravilne \"terase\" na geodetskoj mapi visoke rezolucije potvrðuju stepenasti dizajn piramide Sunca.
11. Automatski satelitski detektor linearnih anomalija LINANAL je procijenio da postoji identièan unutrašnji ugao od cca 45 stepeni na sve èetiri strane piramide što potpuno iskljuèuje moguænost prirodne formacije, a potvrðuje da je ljudska ruka izgradila ovu piramidu!


Istraživanja pokazuju da su na tom podruèju živjeli pra-Iliri. Da li su oni graditelji bosanskih piramida?
Osmanagiæ:
Pra-Iliri, su prema novim nauènim istraživanjima, narod koji živi u kontinuitetu veæ 27000 godina u Bosni i Jadranskom bazenu. Oni su bili tu kada su piramide graðene, ali da li su oni autori to ostaje da se dokaže. Kod Visokog su inicijalna istraživanja prikazala kontinuitet života od 7000 godina i to samo na jednom metru kulturnih slojeva. Drugi metar æe sigurno otiæi dublje u prošlost. Nemamo još dokaza da su pra-Iliri gradili piramide. U ovom momentu se fokusiramo na afirmaciju i samo postojanje kolosalne piramide, a odgovore na pitanja ko, kada,, kako i zašto æemo tražiti u drugom krugu.

Šta je najvažnija stvar vezana za otkriæe bosanskih piramida? Koji su pozitivni, a koji negativni elementi?
Osmanagiæ:
Sama èinjenica da u središnjoj Bosni postoje prve evropske piramide je senzacionalna. Ne mislim da postoji negativni prizvuk ovog otkriæa. To je jednostavno vrelo na kome æe se odškolovati generacije novih struènjaka u BiH.

Recite nam o istraživanjima koja treba da poènu u aprilu, i da li su ukljuèeni meðunarodni struènjaci i iz kojih oblasti?
Osmanagiæ:
Nastavku istraživanja u aprilu se pristupa struèno i profesionalno. Formirani su multidisciplinarni timovi koji æe ove kolosalne objekte osvijetliti iz svih uglova. U arheološkom timu su mladi bosanski struènjaci koji su završili odgovarajuæe fakultete u Švedskoj, Hrvatskoj, BiH, te arheolozi volonteri iz par zemalja svijeta. Geološki aspekt æe pokrivati sedimentolozi, minerolozi, geofizièari, geomehanièari, petrografi iz BiH (Tuzla i Sarajevo), SAD-a, Crne Gore i Austrije. Naravno tome dodajemo domaæe geodete, speleologe, ekipe za ekskavacije.

Ko æe finansirati istraživanja i da li ste pokušali da za ovaj projekat zainteresujete „National Geographic Society“?
Osmanagiæ:
Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” se javlja kao investitor struènih i nauènih istraživanja. Proces meðunarodne verifikacije æe se intenzivirati u maju i junu kada nekoliko sondažnih bunara pokaže kamene zidove piramide I kada se djelomièno rašèisti mreža podzemnih tunela. Oèekujemo posjete arheologa iz Egipta, Austrije, Slovenije i drugih zemalja. Nakon toga æemo odluèiti koje ponude prihvatiti oko finansiranja i medijskog predstavljanja.Da li je ovaj projekat shvaæen ozbiljno od strane vlade BiH, grada Visoko i uopæe graðana BiH i kakva je podrška? Koliko su graðani Visokog spremni da se ukljuèe u ovaj projekat?
Osmanagiæ:
Prijatno sam iznenaðen ozbiljnim pristupom svih politièkih nivoa. Visoko sa svojim opštinskim organima daje veliku podršku projektu u rješavanju konkretnih pitanja. Izmijenjen je urbanistièki plan u korist istraživanja piramide. Sve gradske službe su stavljene u funkciji što boljeg doèeka aprilskih iskopavanja. Visoèke firme takoðer pokazuju interes da podrže projekat. Parlament BiH, kao najviši organ vlasti BiH, je zabranio bilo kakvu gradnju na Visoèici dok traju istraživanja piramide. Podrška dolazi i sa kantonalnog i federalnog nivoa. Ovo je šansa jedne generacije i politika to ispravno tretira.

Piramide u Bosni i Hercegovini! Kako je ta vijest odjeknula u svijetu i šta æe to znaèiti za historijsku sliku ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Evrope?
Osmanagiæ:
Vijest je dovoljno nevjerovatna da treba malo vremena da bude prihvaæena. Naša nauèna argumentacija æe svakako tome doprinijeti. Evropska historija æe se morati ponovno pisati. Civilizacija nije došla u Bosnu sa sjevera, veæ suprotno: Kultura je migrirala iz Bosne i Jadranskog bazena prema srednjoj i sjevernoj Evropi.

Šta to znaèi za Bosnu antropološki, ekonomski, historijski?
Osmanagiæ:
Za par godina æe èitava visoèka dolina predstavljati prvi evropski arheološki park. To æe biti svjetska turistièka atrakcija. Na taj naèin æe se iz Bosne u svijet slati pozitivne informacije. Ekonomski æe se dobiti još jedna šansa da se razvije turizam, infrastruktura, meðunarodna komunikacija.

Postoji peticija protiv projekta piramida inicirana od grupice samozvanih intelektualaca u kojoj ovaj projekat žele povezati sa kontraverznim Hasanom Èengiæem. Koliko ste upoznati o tome i kakav je Vaš odgovor na to? Da li „Fondacija Arehološki park: Bosanska piramida Sunca“ ima bilo koji stranaèki predznak?
Osmanagiæ:
Sviða mi se atribut koji si upotrijebila. Rijeè je o anonimcima èiji se nivo komunikacije svodi na uvrede, podmetanja, laži, što je tipièno za manji dio bosanske stvarnosti. Meðutim, na ovom projektu je jedini moguæi nastup kultura dijaloga i nauèna argumentacija. Fondacija je nevladina, nepolitièna i neprofitna organizacija sa ciljem zaštite kulturne baštine BiH i takva æe ostati. Prvi cilj je ekskavacija, restauracija i trajna zaštita Bosanske doline piramida. Rijeè je o projektu koji po svojoj važnosti daleko nadilazi pojedince. Svoju misiju vidim kao inicijalnu: da „prepoznam“ piramide i udarim solidne temelje za njihovo istraživanje. Kasnije æe to preuzeti stalno plaæeni profesionalci, jer je rijeè o najznaèajnijem arheološkom monumentu Evrope.Ostali prilozi:
» TO JE KOMPANIJA KOJA DAJE ŠANSE MLADIM IZUMITELJIMA
Namik Alimajstorović | 05. March 2019 14:09
» U MOJOJ KNJIZI SAČUVALA SAM MIRISE I UKUSE ZAVIČAJA
Bošnjaci.Net | 18. February 2019 17:46
» OD RAZNOSAČA NOVINA DO KNJIŽEVNIKA
Esad Krcić | 04. February 2019 01:09
» LJAJIĆ I UGLJANIN SE NE BOJE BOGA
Esad Krcić | 28. January 2019 19:38
» U BIH POSTOJE VELIKA BOGATSTVA
AA | 26. January 2019 15:11
» PLAVSKO JEZERO - DRAGULJ KOJI NESTAJE?
Esad Krcić | 18. January 2019 20:49
» POLITIČKA EMANCIPACIJA SANDŽAKA JE DUG I TEŽAK PROCES
Halil Džananović | 17. December 2018 13:43