Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

Islamske teme

Ummetu uz Ramazan
KUR\'AN – UMMETE KUR\'ANA !
Objavljeno: 02. October 2007. 00:10:00

Piše: Hamza SUBAŠIÆ
Ako analiziramo današnje stanje našeg ummeta, sigurno æemo se složiti u konstataciji da je ono više nego teško i jadno. Kako se to može objasniti, kad smo mi ummet Knjige, ummet Kur\'ana, koji je «tibjanen li kulli šej\'in» objašnjenje za sve?! Kako se to može objasniti, kada ta Knjiga zapoèinje sa rijeèima «iqre\' bismi rabbike» ?! Poslanik nam je još sa Arefata poruèio:»Ostavljam vam dvije stvari, ako ih se budete držali i ako po njima budete živjeli, nikad neæete zalutati i nikad neæete biti poniženi. Ostavljam vam Allahovu knjigu i moj sunnet»! A šta je s nama? Kakav je naš odnos prema Kur\'anu i sunnetu? Kad uèimo, kad èitamo i kad razmišljamo o sadržaju Kur\'ana, njegovim surama, ajetima i rijeèima? Kao i sve drugo, i Kur\'an nam je postao dio «folklora», kojim formalno zapoèinjemo naše sastanke, susrete i derneke od kojih oèekujemo što više efekata, para i aplauza! Onoliko koliko se iskreno i suštinski bavimo Kur\'anom, takvo æe nam biti stanje. Muslim bilježi da je Resul, s.a.v.s, rekao:»Zaista Allah ovom Knjigom jedne uzdiže, a druge ponižava»! Osman, r.a, je rekao:“Tako mi Allaha, da su nam srca èista, nikad se ne bi zasitila Kur\'anom“!

Šta znamo o našoj knjizi?

Mjesec Kur\'ana je ramazan.

Noæ u kojoj je poèelo objavljivanje Kur\'ana je «Lejletul kadr».

Noæ Kadr je skrivena u neparnim noæima zadnje treæine ramazana.

Ta noæ je vrijednija od hiljadu mjeseci!

Kur\'an ima 114 sura ili poglavlja.

Kur\'an ima 6236 ajeta. Prvi broj šest oznaèava šest ajeta el-Fatihe, zadnji broj šest, šest ajeta sure en-Nas, a srednji broj 23 oznaèava vremenski period u kojem je objavljen Kur\'an koji zapoèinje el-Fatihom, a završava surom en-Nas.

Kur\'an ima 77845 rijeèi.

Kur\'an ima 330733 harfa.

Kur\'an ima 30 džuzeva ili dijelova. Svaki džuz ima po 20 stranica.

Kuran ima 60 hizbova.

Kur\'an ima 240 Rub\'ova.

Mekkanskih sura u Kur\'anu ima 85.

Broj medinskih sura je 29.

Kur\'an je objavljivan u periodu od 23 godine.

Kur\'an ima slijedeæa imena: al-Furqan, at-Tanzil, az-Zikr, al-Kitab, al-Wahj, Ahsanul-hadith, As-siratul mustaqim, ar-Ruh, al-U\'rwatul wuthqa...

U Kur\'anu ima 14 / 15 ajeta poslije èijeg èitanja treba uèiniti sedždu.

Najduža sura u Kur\'anu je sura el-Beqareh, ima 286 ajeta.

Najduži ajet u Kur\'anu je 282. ajet sure el-Beqareh. Govori o dugu.

Najduža rijeè u Kur\'anu je Fe\'esqajnakumuhu, (فأسقيناكموه) ima 11 harfova.

Najkraæa sura u Kur\'anu je sura el-Kewther, ima 3 ajeta.

Najkraæi ajet u Kur\'anu je: Mudhammetani (مدهامتان), sura ar-Rahman.

U Kur\'anu se spominju imena 25 poslanika.

Pet sura imaju nazive po imenima poslanika: Junus, Hud, Jusuf, Ibrahim, Muhammed.

Poslanik koji se najviše spominje u Kur\'anu je Musa, a.s. Spomenut je 136 puta.

Šest sura u Kur\'anu imaju nazive po životinjama: Al-Baqara (krava), An-Naml (mravi), Al-Fil (slonovi), An-nahl (pèela), Al-ankabut (pauk).

Deset sura imaju nazive prema vremenskim periodima: suretul fedžri (zora), suretul-lejli (noæ), suretud-duha (sredina prijepodneva), suretul asri ( ikindija ili vrijeme uopšte).

Kaznene mjere spomenute u Kur\'anu su: kazna za zinaluk, kazna za potvoru, kazna za kraðu, kazna za razbojništvo i kazna za nepravdu.

U Kur\'anu su spomenute slijedeæe životinje: krava, komarica, muha, mravi, pèele, zmija, deve (kamile), pas, vrana, slonovi, pauk, lav, skakavci, vuk, pupavac (ptica), konji, mazge, magarac.

U Kur\'anu je po imenu spomenuto pet meleka: Džibril, Mika\'il, Malik, Harut i Marut.

Biljke spomenute u Kur\'anu su: crni luk, smokva, gorušica, šipak, bosiljak, zeqqum (drvo u džehennemu), smreka, lotos, leæa, krastavica, pšenica, palme, bijeli luk, metljika, trnje, tikve, grožðe, masline, banane,

U Kur\'anu su spomenuta slijedeæa zanimanja: kovaè, stolar, tkaè, pletaè, ratarstvo, ronilaštvo, obrada plemenitih metala, moreplovstvo, kuhar, mesar, bojarstvo,

Dijelovi ljudskog tijela spomenuti Kur\'anu: srce, ruka, stomak, jezik, oko, noga, èelo, leða, koža, uho, glava, usta, vrat, lice, crijeva, peta, vršci prstiju, obraz, grlo, grudi, usne, stopalo, zub, bok, kosti, lakat.

Kur\'an ima redoslijed sura po objavljivanju i po mushafu.

Tri su sure èiji je redoslijed isti i po objavi i po mushafu, a to su: Sad, Nuh i el-Infitar.

U Kur\'anu samo dva ajeta sadrže sve harfove arapskog jezika. 154. ajet Alu Imran i 29. ajet sure el-Feth.
Sura el-Ikhlas je, zbog svog sadržaja, ravna treæini Kur\'ana.

Sura el-Mudžadele je jedina sura u èijem se svakom ajetu spominje Allah.

Sura et-Tewbe je jedina sura na èijem poèetku nema bismille.

Sura en-Neml je sura sa dvije bismille. Jednom na poèetku, i drugom u 30. ajetu.

Prvi koji je sakupio Kur\'an je Ebu Bekr es-Siddik.

Prvi koji je ljude sakupio na jedan kiraet Kur\'ana je Othman b. Affan.

Jedina žena èije se ime spominje u Kur\'anu je Merjem, majka Isa, a.s.

Jedini ashab èije se ime spominje u Kur\'anu je Zejd b. Harithe.

Sure el-Beqareh i Alu Imran su u hadisu oznaèene sa «Ez-Zahrawani».

Sura Jasin je srce Kur\'ana.

Ukras Kur\'ana je sura er-Rahman.

Jedine sure koje poèinju sa «O vjernici» su: el-Maideh, el-Mumtehineh i el-Hudžurat.

Jedino mjesto u Kur\'anu gdje se Allah obraæa direktno kafirima je 7. ajet sure et-Tahrim. («Ja ejjuhel-lezine keferu, la ta\'tezirul jewme...»).

Rijeèima «el-Hamdu lillahi» poèinje pet sura u Kur\'anu, ito:
1. el-Fatiha – el-Hamdu lillahi arbbil alemin.
2. el-En\'am – el-Hamdu lillahil-lezi khalekas-semawati wel erda...
3. el-Kehf – el-Hamdu lillahil-lezi enzele ala abdihil kitabe...
4. Sebe\' – el -Hamdulillahil-lezi lehu ma fis-semawati wel erdi...
5. Fatir – el-Hamdu lillahi fatiris-semawati wel erdi...

Rijeèima «el-Hamdu lillahi» zavrašava pet sura u Kur\'anu, ito:
1. El-Isra –« We kul el-Hamdu lilahi..
2. En-Neml –«We kulil hamdu lillahi
3. Es-Saffat – «Wel hamdu lillahi rabbil alemin».
4. Ez-Zumer – «We kile el-hamdu lillahi rabbil alemin».
5. El-Džathije- «Fe lilahil hamdu rabbis-semawati we rabbil erdi».
6.
Šest sura u Kur\'anu poèinje sa «tesbihom».

Kur\'anskim kraticama poèinje 19 sura.

Tri sure u Kur\'anu se završavaju po svojim nazivima: Al-Mau\'un, Al-Masad, An-Nas.

Sure iz grupe Al-Hawamim su: Gafir (Mu\'min), Fussilet, Aš-Šura, Az-Zukhruf, Ad-dukhan, Al-Džathijeh, Al-Ahqaf.

Rijeè koja se nalazi taèno na sredini Kur\'ana je «Firaq». «Haza firaqu bejni we bejnek» ! (Al-Kahf, 78. ajet). Po nekim drugim raèunanjima srednja rijeè Kur\'ana je «weljetelattaf», u 19. ajetu sure Al-Kahf.

Dva harfa, ha i dal u rijeèi «uhdithe» (70. ajet sure al-Kahf), nalaze se taèno na sredini Kur\'ana.

Najjaèi ajet u Kur\'anu je ajetul kursijj. On je 255. ajet sure el-Beqareh. Ima 50 rijeèi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, el-Hajj, el-Qajjum, el-Alijj i el-Azim. Ovih pet Allahovih imena sadrže 25 harfova.

Najveæi broj spomenut u Kur\'anu je: 100 hiljada.

Najpoznatiji tefsiri Kur\'ana su: Tefsir imama At-Taberija, «Veliki tefsir» imama Ibn Kethira, Ruhul-me\'ani od imama al-Alusija, tefsir imama al-Kurtubija, «Mefatihul-gajbi» od Fakhru-Razija, «U hladovima Kur\'ana» od Sejjida Kutba.

Tumaè Kur\'ana je Abdullah b. Abbas, r.a.Ostali prilozi:
» SIMBOL LJUBAVI I POSLANIKA
Anadolu Agency (AA) | 22. October 2021 15:03
» MOLIMO TE, BOŽE, DA NAM SE VIŠE NIKAD NE PONOVI GENOCID!
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 14. September 2021 16:03
» AHMED ALILI NOVI HAFIZ KUR'ANA ČASNOG
Preporod | 31. August 2021 16:17
» 550 GODINA STARE DŽAMIJE U PLAVU
B.net | 17. August 2021 18:16
» VELIČANSTVENA NOĆ KUR'ANA U DONJEM KAMENGRADU
Bošnjaci.Net | 30. July 2021 15:43
» U HRUSTOVU ODRŽANO VEČE „U VJERI ČVRŠĆI“
Bošnjaci.Net | 28. July 2021 21:12
» VAŽNOST AREFATA I KURBAN-BAJRAMSKA ČESTITKA
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 19. July 2021 14:40