Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Komentari


U vezi slučaja Ibrahim Čikić, tridesetak organizacija bošnjačke dijaspore Sjeverne Amerike i Europe uputili protestno pismo svim relevantnim faktorima u svijetu
BOŠNJAČKA DIJASPORA NA NOGAMA ZBOG MONTIRANOG POLITIČKOG PROCESA I PRESUDE CRNOGORSKOG VIŠEG SUDA PROTIV IBRAHIMA ČIKIĆA
Procitaj komentar

Autor: B.net
Objavljeno: 08. December 2014. 04:12:56
ENGLISH / ENGLESKI
[DEUTSCH]
[FRANCE]
[SHQIP]

U povodu slučaja Ibrahim Čikić, žrtva crnogorske genocidne policijske akcije "Lim" 1994., koji je autor dokumentovane knjige "Gdje sunce ne grije", Viši sud u Bijelom Polju je žrtvu kaznio zbog toga što se usudio da se sjeća na stravični zločin koji je preživio i samo jedan mali djelić opisao u pomentoj knjizi. Povodom nepravdne odluke Višeg suda iz Bijelog Polja, predstavnici bošnjačke dijaspore iz Sjeverne Amerike i zapadne Europe uputili su pismo na bosanskom, engleskom, njemačkom, francuskom i albanskom na adrese demokratskih državnih institucija. U nastavku u cjelosti objavljujemo pismo sa spiskom potpisnika:

Vladi Republike Crne Gore, parlamentarcima, ministru pravde i Vrhovnom državnom tužiocu, Vladama i amabasadama država demokratske međunarodne zajednice, Parlamentarcima Vijeće Europe, Humanitarnim organizacijama, domaćoj i međunarodnoj antifašističkoj javnosti


Crnogorski kazamat u Bijelom Polju u kojem su vršene razne metode tortura i zlostavljanja nad 100% invalidom Ibrahimom Čikićem i kompletnim rukovodstvom SDA u CG


Poštovana gospodo,
Bošnjačka emigracija i dijaspora raseljena u preko 110 zemalja širom planete najoštrije osuđuje sramnu presudu Višeg suda u Bijelom Polju kojom se Ibrahim Čikić, žrtva produženog zločina genocida po zlu čuvene crnogorske policijske akcije, kodnog naziva „Lim“, osuđuje da plati upravniku Istražnog zatvora u Bijelom Polju Luki Bulatoviću i dr. Tomu Karišiku 4000 eura odštete na ime „povrede časti i ugleda“ „ i „ „nanošenja duševnih boli!“

Poštovana gospodo,
Ibrahim Čikić je žrtva montiranog političkog sudskog procesa iz 1994. godine kada je u brutalnoj policijskoj akciji „Lim“ 13,500 Bošnjaka prošlo kroz policijsku torturu tadašnje SRJ (Srbije i Crne Gore) i kada je kompletno rukovodstvo parlamentarne SDA, tačnije njih 45, uhapšeno čime je bošnjački korpus bačen na koljena i doživio totalnu političku i svaku drugu dehumanizaciju.


Čikićeva knjiga je optužnica protiv vrha crnogorske vlasti koji su planirali i naredili policijsku genocidnu akciju "Lim" protiv bošnjačkih prvaka, ali Vrhovni drržavni tužioc još šuti
Ibrahim Čikić je najtragičnija ličnost iz 1994., stopostotni invalid prema nalazima beogradskih i berlinskih oftamologa („trajno oštećenje vida 100%“) koga je tadašnja optužnica teretila i za „ „planirano snajpersko djelovanja sa tornja crkve sv. Petra po jadnim Srbima!“, „brutalnost policije i nehuman odnos tadašnjih crnogorskih vlasti i zatvorskih komandira iz Bijelog Polja prema Čikiću izazvalo je „oštru zabrinutost“ američke administracije„ „povodom kršenja osnovnih ljudskih prava Bošnjaka u SRJ“ „posebno akcentirajući Čikićev slučaj. Preabmulom Daytonskog mirovnog sporazuma predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović je insistirao na puštanju na slobodu lidera Stranke demokratske akcije (SDA) i dao nemjerljiv doprinos okončanju pomenutog političkog političkog procesa.

Gospodin Čikić je 2008. u organizaciji „Inicijative mladih za ljudska prava Crne Gore“ izdao „dokumentarnu“ knjigu „Gdje sunce ne grije“ koja je izvanredno prihvaćena od građana i NVO sektora, domaće intelektualne i šire ex-jugoslovenske javnosti. Knjiga Ibrahima Čikića je probudila i otrgla od zaborava najmračniji period novije crnogorske historije i od više međunarodnih eksperata za istraživanje zločina i genocida nazvana „ „prvorazrednom optužnicom protiv vrha crnogorskog ratnog režima!“ „ Upozanti smo da je istovremeno gospodin Čikić u više navrata uporno godinama pozivao Vrhavnog državnog tužioca da ispita navode iz njegove knjige i otvori istragu povodom policijske akcije „Lim.“ Kako bi umanjio težinu optužbi iznijetih u knjizi „Gdje sunce ne grije“ aktuelni režim organizira dio represivnog državnog aparata oličenog u komandirima i zatvorskim ljekarima i krivičnim i parničnim građanskim parnicama u kojima trećerazredni likovi iz knjige potražuju 120 000 eura odštete za „duševne boli“. Poslije sedam godina zloupotrebom korumpiranog sudstva crnogorsko pravosuđe donosi skandaloznu djelimično izvršnu presudu kojom žrtva Ibrahim Čikić zbog javno iznešenog sjećanja mora platiti upravniku i zatvorskom doktoru 4000 eura!


Crnogorski Viši sud u Bijelom Polju presudio, da slijepi "snajperista" Ibrahim Čikić nije imao pravo da se sjeća na torture koje je preživo i dželate koji su ga zlostavljali u crnogorskim kazamatima i logorima smrti


Uvažena gospodo,
Apeliramo na Vašu savjest da se dodatno upoznate sa slučajem Ibrahim Čikić i izvršite pritisak da ova sramna presuda postane ništavna. Istovremeno Vas pozivamo da ustanete u zaštitu elementarnih ljudskih prava invalida Ibrahima Čikića. Također, ohrabrujemo ali i pozivamo Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore da održi dato obećanje koje je očitovao u izjavi za NT Vijesti, da pokrene zakonske mehanizme i konačno ispita navode Čikićeve knjige i otvori istragu povodom policijske akcije „Lim“, kako bi najodgovorniji iz političkog i policijskog vrha konačno sjeli na optužničku klupu, piše u saopćenju bošnjačke dijaspore u SAD, Kanade i državama EU koje su potpisali:

Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida – Kanada
Mr. Hamdija Čustović, predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
Esad Krcić, Bošnjaci.Net
Ago Kolenović, predsjednik IZ&KC Plav-Gusinje New York
Sada Graca, predsjednik BICC New York
Smajle Srdanović, IC Monticello – New York
Nevzad Kurtagić, predsjednik BACC - New Jersey
Esed Hamza, predsjednik BHIC – New York
Dr. Mersim Ziljkić, koordinator fondacije IKC i Šehidska džamija Plav –New York
Ismet Pjetrović, predsjednik IO BKZ New York
Muharem Purišić, koordnitor Odbora za očuvanje sjećanja na žrtve genocida Plav-Gusinje 1912/13. i 1919.
Avdo Metjahić, Asocijacija Bošnjaka Albany
Nedžad Avdović, IC Bronx – New York
Sabit Šišić, B&H IC Harrisburg - PA
Hazbija Kalač, predsjednik BKZ u Crnoj Gori
Šemso Agović, publicista - Slovenija
Sahit Kandić, predsjednik BKZ – Kosovo
Muharem Obradović, publicista - Kanada
Mithad Mujović, predsjednik Zajednice sandžačke dijaspore (ZSD) – Njemačka
Ahmet Ahmetović, Zajednica sandžačke dijaspore (ZSD) – Njemačka
Zaim Čelebić, predsjednik „Sandžak Euroregio“ – Njemačka
Sanela Adrović, - Njemačka
Ismet Zukorlić, publicista - Njemačka
Šefadil Ličina, predsjednik IZB Paris - Francuska
Mevludin Bahović, predsjednik IZ u Balingenu – Njemačka
Nedžad Ćeman, predsjednik BKZ – Belgija
Muhamed Ćeman, predsjednik BKZ – Luksemburg
Enver Korać, predsjednik Bošnjačkog demokratskog fonda dijaspore - Luksemburg
Mirsad Kuburović, Zajednica bošnjačke dijaspore (ZBD) – Holandija
Sead Lekpek, Promjene – Holandija
Izet Osmanović, Bihor-Petnica.org – Švicarska

ENGLISH:

New York, Toronto, Berlin, Brussels, Paris, Luxembourg City, Vienna, Geneva, Ljubljana, Prishtina

Dec. 7, 2014.

Government of the Republic of Montenegro, parliamentarians, the Minister of Justice and the Supreme State Prosecutor, governments and embassies of democratic countries of the international community, the Council of Europe parliamentarians, humanitarian organizations, national and international anti-fascist public

Dear Ladies and Gentlemen,
Bosnian emigration and Diaspora, which was moved in over 110 countries across the globe strongly condemns the shameful verdict of the High Court in Bijelo Polje against Čikić Ibrahim, who is the victim of prolonged Crime of Genocide ( know for famous Montenegrin police operation , codename “LIM”).
The High Court condemns Čikić to pay investigative of prison warden in Bijelo Polje Luki Bulatovic and Dr. Tomi Karišik 4000 Euros in damages on behalf of "violation of honor and reputation" and "inflicting mental anguish!”
Ibrahim Čikić was the victim of staged political judicial process from 1994. At this time, the police carried out a brutal campaign called "Lim" where 13,500 Bosnians went through police torture of the that time Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) and the entire leadership of the parliamentary SDA, namely 45 of them were arrested, bringing the Bosnian people on their knees to experience a total political and general dehumanization .”
“Ibrahim Čikić the most tragic figure from 1994, a complete invalid according to the findings of Belgrade and Berlin ophthalmologist ("permanent loss of vision 100%")also in that time he was indicted for "planned sniping from the tower of the church of St. Peter by poor Serbs! ". Police brutality and inhuman treatment of then Montenegrin authorities and the prison commander from Bijelo Polje caused “severe concerns of the US administration, regarding the violations of basic human rights of Bosnians in Serbia and Montenegro, "especially emphasizing Čikić case.
The preamble of the Dayton Peace Agreement, the President of the Republic of Bosnia and Herzegovina Alija Izetbegovic insisted on the release of the leaders of the Party of Democratic Action (SDA) and gave no measurable contribution to the completion of this political process.
Mr. Čikić in 2008 with the organization "Youth Initiative for Human Rights Montenegro" has issued a "documentary" book "Where the sun does not shine" which has been acclaimed by the citizens and the NVO sector, local intellectual and beyond ex-Yugoslav public. Book of Ibrahim Čikić is awakened and broke away from oblivion darkest period of recent Montenegrin history and several international experts for Research of Crimes and Genocide called this "first rate indictment against high-Montenegrin war regime!"
We learned that at the same time Mr. Čikić repeatedly insisted for years urging the Supreme Public Prosecutor to investigate the allegations from his book and to open an investigation into the police action "Lim."
In order to reduce the severity of the charges set out in the book" Where the sun does not shine "the current regime organizes part of the repressive state apparatus, embodied in the commanders and prison doctors of criminal and civil cases in which third-rate characters from the book are seeking 120,000 Euros in damages for “mental anguish ".
After seven years of abuse of a corrupt judiciary, Montenegrin judiciary brings scandalous partially enforceable judgment, which the victim Ibrahim Čikić for publicly reveling memories in his book, has to pay the warden and the prison doctor 4000 euro’s!
We appeal to your conscience, to seek further information on case of Ibrahim Čikić and push to annul this shameful verdict.

Dear Excellency,
At the same time, we invite you to get up in the protection of fundamental human rights of disabled Ibrahim Čikić. Also, encourage or invite the Chief State Prosecutor of Montenegro to hold a promise that he has manifested in a statement to the NT News, to initiate legal mechanisms and finally investigate the allegations of Čikić books and opened an investigation into the police action "Lim", to put finally most of responsible from political and police officials on trial bench, which was written in a statement of the Bosnian Diaspora in the US, Canada and EU countries that have signed:

Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida – Kanada
Mr. Hamdija Čustović, predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
Esad Krcić, Bošnjaci.Net
Ago Kolenović, predsjednik IZ&KC Plav-Gusinje New York
Smajle Srdanović, IC Monticello – New York
Nevzad Kurtagić, predsjednik BACC - New Jersey
Esed Hamza, predsjednik BHIC – New York
Dr. Mersim Ziljkić, koordinator fondacije IKC i Šehidska džamija Plav –New York
Ismet Pjetrović, predsjednik IO BKZ New York
Muharem Purišić, koordnitor Odbora za očuvanje sjećanja na žrtve genocida Plav-Gusinje 1912/13. i 1919.
Avdo Metjahić, Asocijacija Bošnjaka Albany
Nedžad Avdović, IC Bronx – New York
Sabit Šišić, B&H IC Harrisburg - PA
Hazbija Kalač, predsjednik BKZ u Crnoj Gori
Šemso Agović, publicista - Slovenija
Sahit Kandić, predsjednik BKZ – Kosovo
Muharem Obradović, publicista - Kanada
Mithad Mujović, predsjednik Zajednice sandžačke dijaspore (ZSD) – Njemačka
Ahmet Ahmetović, Zajednica sandžačke dijaspore (ZSD) – Njemačka
Zaim Čelebić, predsjednik „Sandžak Euroregio“ – Njemačka
Sanela Adrović, - Njemačka
Ismet Zukorlić, publicista - Njemačka
Šefadil Ličina, predsjednik IZB Paris - Francuska
Mevludin Bahović, predsjednik IZ u Balingenu – Njemačka
Nedžad Ćeman, predsjednik BKZ – Belgija
Muhamed Ćeman, predsjednik BKZ – Luksemburg
Enver Korać, predsjednik Bošnjačkog demokratskog fonda dijaspore - Luksemburg
Mirsad Kuburović, Zajednica bošnjačke dijaspore (ZBD) – Holandija
Sead Lekpek, Promjene – Holandija
Izet Osmanović, Bihor-Petnica.org – ŠvicarskaDEUTSCH]
New York, Toronto, Berlin, Brussels, Paris, Luxembourg City, Vienna, Geneva, Ljubljana, Prishtina

Dez. 7, 2014.

Regierung der Republik Montenegro, Parlamentarier, den Justizminister und der oberste Staatsanwalt, Regierungen und Botschaften der demokratischen Länder der internationalen Gemeinschaft, die Parlamentarier des Europarates, humanitäre Organisationen, nationale und internationale antifaschistische Öffentlichkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,
die bosniakische Emigration und Diaspora, welche in 110 Ländern vertrieben auf der ganzen Welt verteilt lebt, verurteilt das schändliche Urteil des High Court in Bijelo Polje, welches Ibrahim Cikic, Opfer der berühmten montenegrinischen Polizeiaktion mit dem Codenamen "Lim", dazu verurteilt hat den Leitern des Untersuchungsgefängnis in Bijelo Polje, Tomu Karisik und Luki Bulatoviću, 4.000? Schadensersatz für ein Verfahren gegen "Verletzung der Ehre und des Ansehens" und den "zugefügten seelischen Schmerz" zu bezahlen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ibrahm Cikic, ein Opfer eines inszenierten politischen Gerichtsverfahrens aus dem Jahr 1994, welches mit der brutalen Polizeiaktion "Lim" einherging, bei welcher 13.500 Bosniaken verhaftet wurden. Ebenfalls 45 Vorstandsmitglieder der bosnischen SDA ( "tranka deokratske akcije") wurden verhaftet, sodass ihre Partei stürtze. Es wurde ihnen politische und allegemeine Entmenschlichung vorgeworfen Ibrahim Cikic, eine tragische Figur von 1994. Er erlitt nach den Feststellungen von Augenärzten aus Belgrad und Berlin einen 100 prozentigen Verlust seiner Sehkraft. Ihm wurde von der Serbischen Regierung vorgeworfen, geplant zu haben sich mit einem Schafschützengewehr in dem Turm der St. Petra Kirche zu verschanzen und Serben zu töten. Die Polizeibrutalität und unmenschliche Behandlung der montenegrinischen Behörden und Gefängniskommandanten von Bijelo Polje gegenüber Cikic verursachte "schwere Bedenken" der US-Regierung im Bezug aud "die Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte an Bosniaken in Serbien und Montenegro", was sich besonders auf Cikics Fall bezog. Der Präsident der Republik Bosnien und Herzegowina Alija Izetbegovic bestand auf die Freigabe der Parteiführer der SDA und hat durch Gebietsabtretungen die genannten Personen freigehandelt (Preabmulom Daytonskog).

Herr Cikic gab 2008 mit der "Jugendinitiative für Menschenrechte Montenegro" das Dokumentarbuch "Wo die Sonne nicht wärmt" heraus, welches von den Bürgen, dem NVO-Sektor, den lokalen Geistigen und darüber hinaus von der ex-jugoslawischen Öffentlichkeit gefeiert wurde.

Ibrahim Cikics Buch öffnete die in die Vergessenheit geratene dunkelste Zeit der letzteren montenegrinische Geschichte und wurde von mehreren internationalen Experten für die Untersuchung von Verbrechen und Völkermord als "erstklassige Anklage gegen das montenegrische Kriegsregime" beschrieben".
Uns ist bekannt, dass Cikic die Staatsanwaltschaft dazu aufgefordert hat, sein Buch auf dessen Glaubwürdigkeit zu prüfen und ein Verfahren in seinem Sinne zu eröffnen, damit die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen als unwahr bewiesen werden können. Das gegenwärtige Regime, die Kommandeure und Gefängnisärzte verlangten 120.000? Schadensersatz für den "seelischen Schmerz" der Verleumdung. Nach sieben Jahren von Missbrauch einer korrupten, montenegrischen Justiz wird die skandalöse Strafe gegen Opfer Ibrahim Cikic rechtskräftig und öffentlich vorgestellt, nach denen er 4.000? Strafe zu zahlen hat.

Meine Damen und Herren,
Wir appellieren an Ihr Gewissen, sich mit dem Fall des Ibrahim Cikic zu befassen und sich gegen das schändliche Urteil einzusetzen. Auch ermutigen wir die Staatsanwaltschaft von Serbien und Montenegro ihr Versprechen, welches sie im NT Nachrichten-Sender gegeben hat, den Fall der Polizeitaktion "Lim" zur Anzeige zu bringen. Die öffentliche Aussage der Bosniaken in der Diaspora ist ein Appell an die USA, Kanada und den EU-Ländern, die den Vertrag unterschrieben haben.FRANCE]

New York, Toronto, Berlin, Brussels, Paris, Luxembourg City, Vienna, Geneva, Ljubljana, Prishtina

Dec. 7, 2014.

A l'attention du gouvernement du Monténégro, aux parlementaires, au ministre de la Justice et aux Procureurs suprême de l’État, aux gouvernements et aux ambassades de la communauté internationale et démocratique, aux parlementaires du Conseil de l’Europe, aux organisations humanitaires, au public antifasciste national et international

Chers Messieurs,
Les imigrants Bosniaques et la diaspora Bosniaque, déplacés dans plus de 110 pays du monde entier, condamnent fortement la honteuse décision de la Cour suprême selon laquelle Ibrahim Čikić, la victime de la violence lors du genocide et pendant l’action menée par la police monténégrienne sous le nom de code “Lim”, est condamné à payer aux responsables de la prison de Bijelo Polje, Luka Bulatović et à Dr. Toma Karišik, le montant de 4000 euros de dommages au nom de “la violation d’honneur et de la réputation” en lui provoquant “la souffrance psychique”.

Chers Messieurs,
Ibrahim Čikić est la victime du processus judiciaire politique de l’an 1994. Lors de l’action brutale de la police sous le nom “Lim”, 13 500 Bosniaques ont été soumis à la torture de la SRJ (République socialiste de Yougoslavie / Serbie et Montenegro) lors de laquelle les dirigeants du parti politiques de la SDA (la partie d’action démocratique) plus précisément 45 d’entre eux sont arrêtés, ce qui a mis à genoux le corpus bosniaque et pourquoi la partie démocratique a subi une déhumanisation et une dégradation politique.
Ibrahim Čikić est la personne la plus tragique de l’an 1994, il est totalement invalide, selon les résultats des ophtalmologistes de Berlin et de Belgrade (...une déficience constatée permanente de la vue à 100%). Donc la personne qui a été à ce moment accusé d'“Activité organisée de tireur embusqué (sniper) du haut de l’église Saint Pierre sur les pauvres Serbes”, une brutalité totale de police et un traitement inhumain de monsieur Čikić de la part de l’autorité monténégrienne de l’époque ainsi que les commandants de prison de Bijelo Polje, a causé “une inquiétude très vive” de l’administration américaine au regard des droits humains élémentaires des Bosniaques sur le territoire de la SRJ.

Dans le préambule de l’Accord du Dayton, Alija Izetbegović, le Président de la République de Bosnie-Herzégovine, a insisté sur la libération du leader du parti de l’action démocratique de la SDA, et il a fortement contribué à l’achèvement du processus politique en question.
En 2008, monsieur Čikić a publié un livre documentaire sous le titre: “Là où le soleil ne brille pas”, qui a été magnifiquement bien perçu auprès de l’organisation “l’initiative des jeunes sur les droits humains au Monténégro”, par les citoyens et le secteur de l'ONG, ainsi que par l’opinion intellectuelle nationale et l’opinion publique de l’ex-Yougoslavie.
Le livre a sauvé de l’oubli la période la plus sombre de l’histoire contemporaine du Monténégro et il est considéré comme “l’acte d’accusation du premier ordre contre le régime monténégrin regnant lors de la guerre”.

Nous avons appris que monsieur Čikić, a à plusieurs reprises et pendant des années demandé au procureur suprême d’examiner le contenu du livre et d’initier la procédure judiciaire sur l’action de police intitulée “Lim”. Pour minimaliser la véracité des accusations citées dans le livre “Là où le soleil ne brille pas”, le régime d’état actuel organise des mesures de répression à travers les responsables et les médecins de prisons, par des litiges civils et pénaux, et à travers des personnages mineurs qui aparaissent dans le livre demandent même à être indemnisés d'une somme de 120 000 euros pour avoir subi “la souffrance psychique”.
Après sept années de procès truqué, l'autorité judiciaire du Monténégro utilisant son système judiciaire corrompu, apporte un scandaleux jugement partiellement applicable, selon lequel la victime, Ibrahim Čikić a cause de son témoignage et de la mémoire de ses souvenirs douloureux est condamné à payer au responsable de la prison et au médecin de la prison le montant de 4000 euros.

Chers Messieurs,
Nous faisons appel à votre conscience et nous vous invitons à vous familiariser davantage sur le cas d'Ibrahim Čikić et de soumettre la pression qui va résulter par l’abrogation de ce jugement.
En même temps, nous vous prions de protéger le droit élémentaire d'Ibrahim en tant que “personne frappé d’invalidité permanente”. Nous encourageons aussi le procureur suprême du Monténégro à tenir sa promesse donner lors de son communiqué pour la télévision nationale ''NT Vijesti'' et de démarrer le mécanisme de la loi, afin de vérifier le contenu du livre et d’ouvrir une procédure judiciaire sur l’action policière nommée ''Lim'' pour que les responsables et dirigeants de l’état et de la police, une fois pour toute, puissent être assise sur le banc des accusés.

Communiqué de presse faite par la diaspora bosniaque des États-Unis, du Canada et des pays d'EU.SHQIP]

New York, Toronto, Berlin, Brussels, Paris, Luxembourg City, Vienna, Geneva, Ljubljana, Prishtina

Dec. 7, 2014.

Qeveris Republikës së Malit të Zi,
parlamentarëve,
Ministrit e drejtësis dhe Prokurorit të Shtetit,
Qeverive dhe ambasadorëve të shteteve demokratike të komunitetit nderkombëtar,
parlamentarëve në Këshillin Europian,
Organizatave humanitare,
Opinionit antifashist lokal si dhe atij nderkombëtar,

Të ndëruar zoterinj,
Emigracioni Boshnjak dhe diaspora e zhvendosur në mbi 110 shtete rrethë e qark rruzullit tokësor rreptësisht e denojnë ketë verdiktin e turpshëm Gjykatës së Lart në Bijello Pole më të cilën Ibrahim Čikić, viktima e krimit të vazhdushëm gjenocidal sipas akcionit policis malazeze, të titulluar me kodin „Lim“, denohet të paguan Drejtuesin e burgut hetimor ne Bijello Pole – Luka Bulatovićit dhe Toma Karišikut 4000 euro dëmshpërblim në emër të „shkeljes së nderit dhe reputacionit“ si dhe për „shkaktimin e ankthit mendor“!

Zoterinj të respektuar, Ibrahim Čikić është viktim e proqesit te montuar gjyqësor politik nga viti i 1994 kur në aksionin brutal „Lim“ 13 500 Boshnjak kaluan torturimin policor në atëhershmën RSJ (Serbia dhe Mali i Zi) dhe kurë udhëheqësia e SDA-së parlamentare, më saktësisht ata 45, ishin arestuar më çrast korpusi Boshnjak është rezuar në gjunjë dhe ka perjetuar dehumanizimin total politik dhe të ndryshëm. Ibrahim Čikić personazh më tragjik nga viti 1994., është invalid qindpërqindshëm sipas gjeturave oftamologve beogradas dhe të Berlinit („humbja e përhershme të pamurit 100%“) cilin aktakuza e ngarkonte për „planifikimin e veprimit snajperist nga kulla e kishës Shen Pietrit mbi Serbët e mjer!“, brutaliteti policor dhe sjellja johumane e pushtetit malazias së asaj kohe si dhe komandusve të burgut nga Bijello Pole ndaj Čikićit ka shkaktuar „shqëtsim të mprehtë“ administratës amerikane „në lidhje me shkeljen e të drejtave themelore të Boshnjakëve në Serbi dhe Mal e Zi“ më theks të veqant rasti i Čikićit. Parathënia e Marëveshjës Paqësore të Dejtonit presidenti i Republikës së Bosnje e Hercegovinës Alija Izetbegović ka insistuar në lirimin liderit Partis së Akcionit Demokratik (SDA) dhe dha kontribut të pamatshëm në përfundimin e proqesit politik të lartpërmendur.

Zotëriu Čikić në vitin 2008. më rastin e organizimit „Inicijativës së të rinjëve për drejtat njerëzore Malit të Zi“ ka botuar librin e „dokumentuar “ të titulluar „Gdje sunce ne grije“ (“Ku dielli nuk shndrit”) cilën qytetarët dhe sektori OJQ-ve, intelektual lokal dhe te opinioni eks-Jugosllavisë e kanë mirëpritur. Libri i Ibrahim Čikićit zgjoi dhe shkeputi nga haresa periudhen më të erëshme historis së nga periudha me e re nga disa ekspertët nderkombëtar për hulumtimin krimeve dhe gjenocidit e titulluar „aktakuzës së klasit të parë kundër kreut të regjimit e lutës së Malit të Zi!“ Jemi të njoftuar që njëkohësisht zotriu Čikić në shumë rastë më këmbëngulje ftonte Prokurorin Shtetëror të i verifikonte theksimet e tija në librin dhe të fillonte hetuesin mbi aksionin policor „Lim“. Më qellim që t’i minimizon akuzat zbardhura në libër “Ku dielli nuk shndrit” regjimi aktual organizon një pjesë së aparatit represiv shtetëror të mishëruar ne komandantët dhe mjekët e burgut në rastet gjykimeve civile ku përsonazhët e klasit tercial nga libri i tij kërkojnë 120 000 euro si dëmshpërblime për „ankthët mëndore“. Pas shtatë viteve keqpërdorimit të gjyqit të koruptuar, gjyqësori i Malit të Zi bjen vëndimin skandaloz pjesërisht të zbatuëshëm sipas cilit viktima Ibrahim Čikić për shkak kujtimevë publikisht të shprehura duhët të paguante drejtuësin dhe mjekun e burgut 4000 euro!

Të ndëruar zonja dhe zoterinj,
Apelojm në ndergjegjën Tuaj që të njoftohëni më tej me rastin e Ibrahim Čikićit dhe të bëni presion e që ky vendim i turpshëm gjyqësor të behët i pavlefshëm. Njëkohësisht Ju ftojmë që të ngritëni në mbrojtje të drejtave elementare të invalidit Ibrahim Čikićit. Gjithashtu, inkurajojmë dhe ftojmë Kryeprokurorit e Malit të Zi që ta mbajë premtimin e dhenë në deklaratën për NT Vijesti, që ti nis mekanizmat ligjore dhe se fundmi të hetojë e theksuara në librin e Čikićit dhe fillon hetuesin mbi mbarëvajtjën e aksionit policor „Lim“, që më të përgjegjshmit nga kreu politik dhe policor më në fund të sjellën në bankën e të akuzuarve, shkruan në deklaratën e diasporës Boshnjake në ShBA, Kanadë dhe shtetëve UE, cilën e nënshkruan:

VRH


  Dossier: Ibrahim Čikić, politički zatvorenik i logoraš crnogorskog režima
» ODLAZAK
Ibrahim Čikić | 25.05.2015 01:41
» DŽORE
Ibrahim Čikić | 30.03.2015 17:14
» RETROSPEKTIVA
Ibrahim Čikić | 12.01.2015 21:24
» INTERNACIONALIZACIJA SLUČAJA IBRAHIM ČIKIĆ
Bošnjaci.Net | 30.11.2014 16:17
» SMRT (NEO)FAŠIZMU - SLOBODA IBRAHIMU!
Zaim Čelebić | 25.11.2014 15:50
» PRESUDA IBRAHIMU ČIKIĆU
Akademik dr. Ferid Muhić | 21.11.2014 14:42
» ČAST I UGLED SE IMAJU ILI NEMAJU
Ibrahim Čikić | 19.11.2014 17:16
» ZLOČINCI NAGRAĐENI, ŽRTVA OSUĐENA
Aldina Kardum | 14.11.2014 16:55
» PRODUŽENI CRNOGORSKI ZLOČIN NAD IBRAHIMOM ČIKIĆEM
Tim Bošnjaci.Net | 13.09.2013 22:18
» ČIKIĆ JE BIO CRN KO UGARAK OD TORTURE U FOČI
Tim Bošnjaci.Net | 27.08.2012 16:18
» SVJEDOK NAŠEG VREMENA
Bošnjaci.Net | 13.03.2012 02:20
» KRSNA SLAVA I TRI PRSTA
Ibrahim Čikić | 21.01.2012 13:30
» KREMANSKO PROROČANSTVO I MILORADOVA SECESIJA
Ibrahim Čikić | 22.12.2011 21:40
» STRAH I ŠUTNJA SU ODRAZ GLUPOSTI
Ibrahim Čikić | 30.11.2011 21:05
» 'BUDI ONO ŠTO JESI I KAD SI OKRUŽEN ONIM ŠTO NISI'*
Halil Džananović | 27.08.2011 13:45
» VOLJETI BOGA ZNAČI VOLJETI SIROMAHE
Ibrahim Čikić | 24.08.2011 08:23
» IZA CRNOGORSKE ZAVJESE
Ibrahim Čikić | 08.06.2011 14:00
» NE DAJ SE CRNOGORSKIM KATILIMA, IBRAHIME ČIKIĆU!
Tim Bošnjaci.Net | 07.06.2011 14:41
» UDICA STRAHA
Vijesti.me | 09.05.2011 09:37
» ZAVIST
Ibrahim Čikić | 15.04.2011 13:19
» VOLJA
Ibrahim Čikić | 14.02.2011 21:28
» BUKOVICA - MASOVNA GROBNICA ISTINE
Ibrahim Čikić | 09.01.2011 10:47
» HISTORIA EST MAGISTRA VITAE
Ibrahim Čikić | 07.12.2010 09:18
» OPASNA ŠUTNJA BOŠNJAKA
Ibrahim Čikić | 14.10.2010 19:47
» MOŽE LI ČOVJEK PROMIJENITI SUDBINU?
Ibrahim Čikić | 25.09.2010 14:13
» PERVERZIJA PRAVA I PRAVDE
Ibrahim Čikić | 15.08.2010 17:10
» KATILI TUŽE ŽRTVU
Esad Krcić | 05.07.2010 07:00
» SREBRENICA - CRNA RUPA NA SAVJESTI UN-A
Ibrahim Čikić | 23.06.2010 16:07
» NISU VRIJEDNI POMENA
Ibrahim Čikić | 19.06.2010 12:53
» ČOVJEK NAŠEG VREMENA*
Ibrahim Čikić | 14.06.2010 02:50
» DR. PELIDIJA: VAŽNO SVJEDOČANSTVO IZ OLOVNIH DANA
Salih Smajlović | 14.05.2010 17:32
» MUČENIK IBRAHIM
Gojko Berić | 07.05.2010 14:08
» "GDJE SUNCE NE GRIJE“ AUTORA IBRAHIMA ČIKIĆA
Bošnjaci.Net | 29.04.2010 14:35

Ostali prilozi:
» OTVORENO PISMO ANDRIJI MANDIĆU
Božidar Proročić, književnik i publicista | 25. May 2024 12:33
» 21. MAJ DAN HRABROSTI, SLOBODE I JEDINSTVA - JEDNA JE CRNA GORA
Božidar Proročić, književnik i publicista | 20. May 2024 14:31
» GRANADA
Zineta Subašić | 19. May 2024 15:32
» BOŠNJACI, SVJEDOČIMO DA JESMO
Mr. Senahid Halilović | 10. May 2024 18:11
» MEHMET-METO ZENKA MOSTOVI MEĐUETNIČKE SARADNJE U CRNOJ GORI
Božidar Proročić, književnik i publicista | 08. May 2024 16:52
» BRANE
Haris Hojkurić | 01. May 2024 16:10
» PRIJEPOLJSKO BAJRAMSKO SIJELO ALI U „NOVOPAZARSKOM SANDŽAKU“
Ferid Ferko Šantić | 13. April 2024 21:27
» VODIČ ZA „NOĆ VELIČANSTVENU“ - LEJLETU-L-QADR
Dr. Mustafa Cerić, reisu-l-ulema (1993 - 2012) | 05. April 2024 13:27
Ostali prilozi istog autora:
» ANELA FETIĆ: USPOMENE
13. March 2024 13:12
Bosnjackakucabanner.jpg
Optuzujembann.jpg
Feljtonalijaizetbegovic.jpg
fastvee.gif
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif