Bosnjaci.Net - Najcitaniji Web Magazin Bosnjaka u Bosni i Hercegovini i Dijaspori
Naslovna  |  Arhiva  |  Pretraga  |  Redakcija  |  O Bosnjaci.Net  |  Kontakt  |  Bosniaks.Net English

 
Vijesti


KOLJA LJULJĐURAJ I SEMIR HODŽIĆ OCIJENILI DA BI GRAĐANI TREBALO DA PODRŽE ANTIREŽIMSKA OKUPLJANJA I OSTVARENJE LEGITIMNIH ZAHTJEVA
LJULJĐURAJ I HODŽIĆ: ALBANCIMA I BOŠNJACIMA MJESTO ISPRED SKUPŠTINE
Procitaj komentar

Autor: Dan
Objavljeno: 12. October 2015. 02:10:47

Ljuljđuraj na protestu ispred Skupštine

Promjene su nam naophodne, prije svega, zbog mlađih generacija koje zaslužuju da imaju bolji i srećniji život – rekao je LjuljđurajUvidjeli smo da ovi naši protesti imaju svijetlu budućnost i da smo već djelimično uspjeli u oslobađanju i pomirenju naroda na ovim prostorima – istakao je Hodžić

DPS ob­ma­nuo bo­šnjač­ki na­rod

Se­mir Ho­džić na­gla­ša­va da je DPS iz­ne­vje­rio sva­ko obe­ća­nje ko­je je dao bo­šnjač­kom na­ro­du.
– Pod­sje­ti­će­mo na ugo­vor BS-a i DPS-a na re­fe­ren­du­mu 2006. go­di­ne, zbog če­ga je i ne­za­vi­sna Cr­na Go­ra do­bi­la po­dr­šku Bo­šnja­ka. Ni­jed­na tač­ka iz tog spo­ra­zu­ma ni­je is­pu­nje­na. A sva­ka­ko da je naj­va­žni­ja po­što­va­nje na­šeg bo­san­skog je­zi­ka i pre­ko­gra­nič­na evrop­ska re­gi­ja San­džak. Ta bi re­gi­ja mno­go zna­či­la na­ma Bo­šnja­ci­ma, a vje­ru­je­mo i Sr­bi­ma, Cr­no­gor­ci­ma, Al­ban­ci­ma i dru­gim na­ro­di­ma u pre­ko­gra­nič­noj re­gi­ji – da se uve­žu sa svo­jim na­ro­dom u sje­ver­nom san­dža­ku ko­ji pri­pa­da Sr­bi­ji, što bi vo­di­lo u eko­nom­ski i sva­ki dru­gi vid na­pret­ka. Na­rav­no, uz pu­no po­što­va­njem in­te­gri­te­ta Cr­ne Go­re – re­kao je Ho­džić.
On je na­veo da je stav BDZ-a da DPS ne po­štu­je Bo­šnja­ke i do­go­vo­re ko­ji su u pret­hod­nom pe­ri­o­du na­pra­vlje­ni.
– Tru­di­mo se da svoj na­rod iz­vu­če­mo iz kan­dži vla­da­ju­ćih par­ti­ja i spa­si­mo ga asi­mi­la­ci­je. Do­kaz da BDZ ra­di iskre­no za bo­šnjač­ke in­te­re­se je upra­vo i ova po­moć Bo­šnjač­koj stran­ci gdje vr­ši­mo pri­ti­sak na DPS da is­pu­ni da­ta obe­ća­nja, iako to mo­žda ni­je od ko­ri­sti na­šoj po­li­tič­koj bu­duć­no­sti. Ali, mi smo uvi­jek sta­vlja­li na­ci­o­nal­ni in­te­res is­pred sva­kog dru­gog i uvi­jek će­mo to ra­di­ti – po­ru­čio je Ho­džić.
Funk­ci­o­ner So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) Ko­lja Ljulj­đu­raj i član Pred­sjed­ni­štva Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce (BDZ) Se­mir Ho­džić oci­je­ni­li su ju­če da pro­te­sti is­pred Skup­šti­ne mo­gu us­pje­ti i po­ru­či­li da bi sve na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri tre­ba­lo da po­dr­že de­mo­krat­ske za­hje­ve sa pro­te­sta. Ljulj­đu­raj je re­kao za „Dan” da bi bi­lo do­bro da pro­te­sti is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re do­ve­du do pro­mje­na, ko­je su neo­p­hod­ne u Cr­noj Go­ri. On je na­gla­sio da vlast ko­ja ni­je smi­je­nje­na 25 go­di­na ne mo­že da do­ne­se bo­lji­tak Cr­noj Go­ri.

– Pro­mje­ne su nam neop­hod­ne, pri­je sve­ga, zbog mla­đih ge­ne­ra­ci­ja ko­je za­slu­žu­ju da ima­ju bo­lji i sreć­ni­ji ži­vot – po­ru­čio je Ljulj­đu­raj.

On je na­gla­sio da bi Al­ban­ci u Cr­noj Go­ri tre­ba­lo da po­dr­že pro­te­ste is­pred Skup­šti­ne jer tre­ba da po­dr­že ja­ča­nje de­mo­kra­ti­je i de­mo­krat­ske pro­mje­ne.

– Po­dr­ža­vam sve što je o pro­te­sti­ma ka­zao pred­sjed­nik So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Sr­đan Mi­lić. SNP je odr­žao i sjed­ni­cu glav­nog od­bo­ra sa ko­je smo ja­sno po­ru­či­li šta mi­sli­mo o pro­te­sti­ma – is­ta­kao je Ljulj­đu­raj.

Pro­te­sti is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re po­če­li su 27. sep­tem­bra, a or­ga­ni­za­to­ri su tra­ži­li for­mi­ra­nje pre­la­zne vla­de ko­ja bi pri­pre­mi­la fer i de­mo­krat­ske iz­bo­re.

Član Pred­sjed­ni­štva BDZ-a i pred­sjed­nik od­bo­ra te stran­ke u Bi­je­lom Po­lju Se­mir Ho­džić re­kao je za „Dan” da su op­ti­mi­sti i da vje­ru­ju da će pro­te­sti us­pje­ti. Po­ru­čio je i da se na­da­ju da će i Cr­na Go­ra ubr­zo or­ga­ni­zo­va­ti fer i slo­bod­ne iz­bo­re.

– Bo­šnjač­ka de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca je sva­ka­ko op­ti­mi­stič­na. Na­ša vje­ra, islam, nam na­la­že da bu­de­mo op­ti­mi­sti u sva­kom po­gle­du. A osim to­ga ak­tiv­no uče­stvu­je­mo u pro­te­sti­ma i uvi­dje­li smo da pro­te­sti sva­ka­ko ima­ju svi­je­tlu bu­duć­nost. Već smo dje­li­mič­no uspje­li u oslo­ba­đa­nju na­ro­da i po­mi­re­nju na­ro­da na ovim pro­sto­ri­ma, a na­da­mo se da će se i naš cilj ostva­ri­ti ako se na­rod pot­pu­no pro­bu­di i oslo­bo­di, ako bog da. To jest vje­ru­je­mo da će­mo ko­nač­no ima­ti pr­ve slo­bod­ne iz­bo­re u Cr­noj Go­ri na­kon pa­da ko­mu­ni­stič­ke oli­gar­hi­je na ovim pro­sto­ri­ma – na­veo je Ho­džić.

Osim is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, pro­te­stne šet­nje, sa ko­jih su po­sla­te iden­tič­ne po­ru­ke kao i sa cen­tral­nog sku­pa, pro­te­klih da­na or­ga­ni­zo­va­ne su u vi­še cr­no­gor­skih gra­do­va u ko­ji­ma je na vla­sti De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta.

Se­mir Ho­džić je is­ta­kao da su Bo­šnja­ci naj­u­gro­že­ni­ji na­rod u Cr­noj Go­ri i da se cr­no­gor­sko na­ci­o­nal­no tki­vo tru­di da pro­ši­ri pra­vo naj­vi­še na šte­tu Bo­šnja­ka.

– Sa­da­šnja vlast na če­lu sa DPS-om je uspje­la po­ro­bi­ti sve na­še kru­ci­jal­ne in­sti­tu­ci­je u Cr­noj Go­ri. Uspje­la je po­ro­bi­ti Islam­sku za­jed­ni­cu, BNV, BS i osta­le na­ci­o­nal­ne i vjer­ske or­ga­ni­za­ci­je, i u ta­kvom am­bi­jen­tu kre­nu­li su u ne­gi­ra­nje sve­ga što naš na­rod či­ni autoh­to­nim na ovim pro­sto­ri­ma, a na­ši pre­ci su bi­li ov­dje, pod­sje­ti­ću jav­nost, i pri­je do­la­ska Oto­man­skog car­stva – ka­zao je Ho­džić.
On je na­veo da su Bo­šnja­ci na ovim pro­sto­ri­ma uvi­jek slu­ži­li do­bru i da su sa­da­šnja asi­mi­la­ci­ja i osta­li vi­do­vi lo­šeg od­no­sa pre­ma nji­ma sa­mo je­dan od broj­nih na­pa­da na nji­ho­vo na­ci­o­nal­no tki­vo.
– Ako oslu­šne­mo naš na­rod, pri­mje­ti­će­mo ve­li­ku po­ro­blje­nost. Bo­šnja­ci ko­ji ra­de u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma su pod ve­li­kim pri­ti­skom. Na­me­će im se vjer­ski eks­tre­mi­zam, a i osta­li vi­do­vi eks­tre­mi­zma. Oni su pri­mo­ra­ni u vre­me­nu te­ških eko­nom­skih pri­li­ka da ću­te za­rad svog eg­zi­sti­ra­nja na ovim pro­sto­ri­ma – uka­zao je Ho­džić.

Pre­do­čio je i da su po­tvr­da sve­ga to­ga sko­ra­šnji na­pa­di re­i­sa cr­no­gor­skog na bo­šnjač­ke kru­ci­jal­ne na­ci­o­nal­ne in­sti­tu­ci­je po­put BKZ, Muf­tij­stva san­džač­kog, nji­ho­ve par­ti­je i osta­lih.
– DPS vr­lo mu­dro ka­mu­fli­ra svo­ja ne­dje­la po­či­nje­na nad Bo­šnja­ci­ma, ta­ko što na­đe po­je­din­ce iz na­šeg na­ci­o­nal­nog kor­pu­sa i upo­sli ih da ra­de pro­tiv svog na­ro­da, po nji­ho­voj di­rek­ti­vi. A ti po­je­din­ci kao da se utr­ku­ju ko će se vi­še do­dvo­ri­ti vla­sto­dr­šci­ma – za­klju­čio je Ho­džić. (M.V. Dan)

VRHOstali prilozi:
» TRUMP NAKON NAPADA: SPASIO ME BOG
Hayat | 14. July 2024 15:44
Ostali prilozi istog autora:
» ISELJENIKA SE SJETE SAMO PRED IZBORE
28. September 2016 21:44
» PUT NADE ZA RAZVOJ PLAVA
09. November 2011 10:43
» MARŠ ZA ŠAHOVIĆE ILI TOMAŠEVO
09. November 2011 10:41
Bosnjackakucabanner.jpg
Optuzujembann.jpg
Feljtonalijaizetbegovic.jpg
fastvee.gif
EnesTopalovic54.jpg
AtentatnaBosnuavdohuseinovic1mart2022ad.jpg
Beharban.jpg
RancSalihSabovic.jpg
DokfilmBosnjaci454.jpg
hrustanbanner20april2020.jpg
BANA34234.jpg
ArmijaBiH.gif
NjegosMilo.jpg
bosanskahistorijabanner.png
zlatni ljiljani.jpg
njegosvirpazar.gif
Istraga-poturica.gif
sehidska_dzamija_plav140x80.gif
hotel_hollywood_ilidza_sarajevo.gif